Revisorforeningen mener forslaget om kildeskatt bør utsettes

Revisorforeningen skriver i sitt høringssvar at forslaget til kildeskatt på renter og royalty vil gi så lite skatteproveny og omfatte så få skattepliktige at forslaget bør utsettes

Publisert:

Finansdepartementet foreslår i en høring å innføre 15 % kildeskatt på renter og royalty betalt til nærstående i utlandet. Det foreslås også kildeskatt på leiebetalinger for visse fysiske driftsmidler, typisk skip, fartøy, rigger fly og helikopter. Formålet er å motvirke overskuddsflytting til utlandet.

Forslaget er en oppfølgning av Skatteutvalgets utredning (NOU 2014:13 «Scheel-utvalget», men avviker fra skatteutvalgets forslag ved at kildeskatten foreslås begrenset til betalinger til nærstående. For renter forslås det videre at kildeskatt bare skal beregnes på renter betalt til mottakere hjemmehørende i lavskattland.

Revisorforeningens høringssvar

Revisorforeningen er i prinsippet enig i at kildeskatt på renter og royalty kan være et effektivt og fornuftig tiltak for å motvirke overskuddsflytting til utlandet. Slik forslaget er utformet vil imidlertid kildeskatten gjelde så få selskaper at det må stilles spørsmålstegn ved om det i det hele tatt er hensiktsmessig å innføre reglene. Provenyet (kildeskatten) av forslaget er beregnet til beskjedne 90 millioner kroner, hvorav 80 mill. gjelder kildeskatt på renter, mens kun 10 mill. gjelder kildeskatt på royalty.

Bakgrunnen for det beskjedne provenyet for royalty er at kildeskatt på royalty er avskåret i skatteavtale med de mest aktuelle landene. Dessuten er kildeskatten foreslått begrenset til betalinger til nærstående. Etter Revisorforeningens mening bør forslaget utsettes til vi har reforhandlet et tilstrekkelig antall skatteavtaler slik at det blir meningsfullt å ha regler om kildeskatt.

Revisorforeningen er også kritisk at det ikke foreslås et minste terskelbeløp for å bli omfattet av kildeskatten. Når formålet er å unngå overskuddsflytting tilsier administrative hensyn at betalinger under et visst beløp uansett bør unntas.

Når det gjelder forslaget om å innføre kildeskatt på leiebetalinger for visse fysiske driftsmidler, mener Revisorforeningen at forslaget er for dårlig utredet til at vi kan ta stilling til forslaget. Departementet bør utarbeide et konkret forslag som sendes på ny høring før det eventuelt vedtas slike regler.