Innspill til Finanskomiteen om regnskapslov

Revisorforeningen mener det er positivt at Finanskomiteen raskt følger opp proposisjonen om endringer i regnskapsloven slik at de foreslåtte forenklingene kan bli gjeldende allerede for regnskapsåret 2017. Revisorforeningen har samtidig ytret misnøye med den manglende fremdriften vedrørende de øvrige delene av regnskapslovutredningen.

Publisert: Regnskap

Finanskomiteen har frist den 28. november 2017 til å avgi sin innstilling til Prop. 160 L (2016-2017) Endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger). Det er planlagt at denne skal vedtas i Stortinget i løpet av 2017.  

Revisorforeningen har gitt følgende innspill til Finanskomiteen:

  1. Forslaget om å fjerne kravet til årsberetning for små foretak er et viktig forenklingsforslag. Vi mener dette må gjennomføres og bli gjeldende straks loven blir vedtatt. Små foretak vil trolig ikke har plikt til å utarbeide årsberetning for regnskapsåret 2017.
  2. Forslaget om å fjerne kravene til åpningsbalanse ved stiftelse, fusjon, fisjon og omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap, er hensiktsmessige forenklingsforslag og er fornuftige å gjennomføre. Det samme gjelder forslaget om at allmennselskaper kan unnlate å utarbeide mellombalanser for fusjon dersom samtlige aksjeeiere som deltar i fusjonen samtykker til dette.
  3. Revisorforeningen anbefaler at behandlingen av forslaget om begrenset regnskapsplikt utsettes til de øvrige forslagene fra Regnskapslovutvalget følges opp. Både på grunn av det snevere virkeområde og at det er forutsatt at det skal utarbeides en regnskapsstandard. Som følge av stor usikkerhet og manglende fremdrift i oppfølgingen av forslagene i lovutredningene har Norsk RegnskapsStiftelse inntil videre stanset alt arbeid med å utarbeide regnskapsstandarder.
  4. Finansdepartementet mener det er behov for en ytterligere kost-nyttevurdering før det eventuelt åpnes for fritt valg av regnskapsår og at skatteetaten må få på plass systemstøtte til å håndtere flere mulige innleveringsfrister. Revisorforeningen mener at fritt valg av regnskapsår er en viktig forenkling som bør gjennomføres så snart som mulig, både fordi det vil føre til bedre regnskapskvalitet og at det vil være positivt for regnskaps- og revisjonsbransjen. Vi har derfor anmodet Finanskomiteen om å be Regjeringen prioritere arbeidet med å innføre muligheten for avvikende regnskapsår for alle selskaper.

Vi vil samtidig benyttet anledningen til å kommentere arbeidet med de resterende forslagene i lovutredningene. Proposisjonen behandlet kun en ubetydelig del av den gode og omfattende lovutredningen som ble lagt fram gjennom to delutredninger i 2015 og 2016. Vi er sterkt kritiske til Finansdepartementets manglende oppfølging av de øvrige delene av lovutredningen, og anmoder derfor Finanskomiteen om å bidra til å sikre fremdriften i lovarbeidet. Vi mener det er viktig at det fremmes en proposisjon som i hovedsak er i tråd med lovutvalgets innstilling og som innebærer en helt ny regnskapslov.

For vårt fullstendige brev til Finanskomiteen vises det til vedlegg.