Revisors oppgaver og plikter i «Tolga-saken»

Revisorforeningen har blitt bedt om å komme med synspunkter i forbindelse med gjennomgangen av den mye omtalte «Tolga-saken».

Publisert:

Hver av landets kommuner skal registrere antall personer med psykisk utviklingshemming. Antallet inngår i beregningen ved fordeling av midler til landets kommuner. Retningslinjene for registreringen og revisors oppgaver og plikter er gitt i Helsedirektoratets rundskriv IS-3/2018.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har iverksatt en helhetlig gjennomgang og vurdering av saksbehandlingen i «Tolga-saken». Fylkesmannen i Hordaland har fått i oppgave å lede arbeidet. Revisorforeningen og Norges Kommunerevisorforbund er i den forbindelse blitt bedt om å komme med synspunkter på noen spørsmål.

Når det gjelder revisors oppgaver og plikter ved kontroll av registering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene, mener vi det er uklart hva som ligger i at revisor skal kontrollere registreringen. Det burde vært presisert i rundskrivet at revisors kontroll av registreringen ikke omfatter kontroll av medisinske vurderinger/diagnoser. De medisinske vurderingene/diagnosene ligger til grunn for registreringen. Dette ligger utenfor revisors kompetanse og kan følgelig ikke være en del av revisors oppgave og plikter.

Vi mener også at det er uklart hvilken revisjonsstandard som skal legges til grunn for arbeidet, herunder hvilken sikkerhet revisors uttalelse skal gi. Uklarhet rundt dette punktet medfører en risiko for at mottaker av revisors uttalelse, ikke forstår den korrekt.

Se også vedlagte brev til Fylkesmannen i Hordaland.