Riksrevisjonen i Sverige vil gjeninnføre revisjonsplikt for alle AS

Koster mer enn det smaker: Revisjonsfritaket har bidratt til økt risiko for skatteunndragelser og vanskeliggjort arbeidet mot økonomisk kriminalitet, heter det i en fersk rapport fra den svenske riksrevisjonen.

Publisert: Revisjon
Forside - Riksrevisjonens rapport om revisjonsplikt (S).JPG

Formålet med den svenske granskningen har vært å undersøke om intensjonene ved reformen om fjerning av revisjonsplikt for små AS, som trådt i kraft 1. november 2010, er oppfylt.

Politikernes mål med reformen var å redusere kostnader og gi færre administrative byrder, bedre konkurransekraft, økt vekst og flere ansatte i de minste aksjeselskapene.

Riksrevisjonens konkluderer i sin rapport med at følgende faktisk har skjedd:

  • Selskapene som valgte bort revisjon har svakere vekst både i nettoomsetning og antall ansatte enn selskaper som har revisjon
  • Antall formaliafeil i selskapenes regnskaper har økt
  • Oppnådde besparelser for selskapene er marginale 
  • Tilbøyeligheten til å velge bort revisjon er størst i bransjer med høy risiko for økonomisk kriminalitet og skatteunndragelser
  • Berørte myndigheter har ikke evnet å kompensere for reformens uønskede effekter
  • Arbeidet mot økonomisk kriminalitet er blitt vanskeligere

I oppsummeringen heter det videre: "Mycket talar för at bolag som saknar insyn från en revisor i högre utsträckning medvetet redovisar lägre ekonomisk aktivitet i versamheten som helhet och därmed krymper bolagets vinst för att undkomma skatt".

Rapportens hovedkonklusjon er at "Regjeringen bör verka för att revisionsplikten för små aktiebolag återinförs".

Den svenske Riksrevisjonens rapport Avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag - en reform som kostar mer än den smakar.