Rimelig lån i arbeidsforhold

Ansatte i bedrifter som tilbys gunstige lån gjennom tjenestepensjonsordning i et forsikringsselskap beskattes ikke for rentefordel etter reglene om rimelige lån i arbeidsforhold.

Publisert:

Det samme gjelder tilfeller der lånet gis på ordinære vilkår, men hvor den ansatte slipper etableringsgebyr.

Dette fremgår av en prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet.

Rimelige lån gjennom tjenestepensjonsordning

Skatteplikten ved rimelige lån i arbeidsforhold er nærmere regulert i Finansdepartementets skatteforskrift § 5-12. Etter forskriften anses arbeidsgiver som långiver også dersom vedkommende er «formidler av lånet eller lånet er foranlediget av arbeidsforholdet». Bakgrunnen for at man i gitte situasjoner identifiserer arbeidsgiver med långiver, er at man ønsker å fange opp tilfeller hvor arbeidsgiver har en så nær tilknytning til långiver at han har mulighet til å påvirke lånebetingelsene som gis til de ansatte.

Hvor långiver på generell basis tilbyr lån på gunstige vilkår til samtlige ansatte i virksomheter som har tegnet tjenestepensjonsavtale hos långiver, dvs hvor avtalen ikke er fremforhandlet av den enkelte arbeidsgiver, vil forbindelsen mellom arbeidsgiver og långiver være såpass fjern at lånet ikke kan sies å være foranlediget av arbeidsforholdet, skriver Skattedirektoratet. Det samme gjelder hvor det tilbys begrensede renterabatter som etter forholdene er vanlig å tilby organisasjoner eller større grupper i næringslivet.

Gebyrfritak

Lån gitt på ordinært grunnlag, men med gebyrfritak (etableringsgebyr) fordi arbeidsgiveren har en tjenestepensjonsordning hos långiver, omfattes ikke av reglene om rimelig lån i arbeidsforhold. Gebyrfritaket vil imidlertid i utgangspunktet kunne anses som en fordel vunnet ved arbeid. Skattedirektoratet mener imidlertid at mindre gebyrfritak kan anses som skattefri personalrabatt.