SA3801 Revisors attestasjoner til Skatteetaten - høring

Høringen gjelder forslag til oppdatert attestasjonsstandard SA 3801. Standarden skal etter forslaget benyttes ved attestasjoner som avgis 1. januar 2024 eller senere.

Publisert:

Standarden bygger på eksisterende standard SA 3801, og den er skrevet på samme format som ISA-ene med kravpunkter samt veiledning og utfyllende forklaringer samt oppdatert med kjente endringer som følger av innføringen av ny skattemelding.  

Standarden dekker attestasjoner av de opplysninger som etter lov og forskrift skal gis av enhetens valgte revisor ved innsending av skattemelding for formues- og inntektsskatt og attestasjon av kontrolloppstillingen. Standarden dekker også attestasjon av Skattefunn for enheter som ikke har valgt revisor. 

Det er ikke lagt opp til betydelige endringer av revisors oppgaver og plikter ved attestasjoner til Skatteetaten, og kravene i standarden tar hensyn til omtalen i Skattedirektoratets melding av 22. desember 2022. 

Beskrivelsen av risikovurderingshandlinger er utvidet og tilpasset tilsvarende omtale i ISA-ene, herunder ISA 315 (Revidert) 

Standarden innfører begrepet feilinformasjon av betydning. Med dette menes avdekket feilinformasjon som etter revisors vurdering er av betydning for skatteetaten og som påvirker revisors konklusjon i forhold til om attestasjon kan avgis.Vurderingen av om feilinformasjon er av betydning foretas på grunnlag av de gjennomførte handlinger, og det er ikke krav om å fastsette ikke beløpsgrenser ved risikovurderingen utover det som gjøres ved revisjon av årsregnskapet. 

Begrepet øvrig informasjon brukes om opplysninger som inngår i skattemeldingen uten at de skal attesteres av revisor, og standarden omtaler hvordan revisor skal forholde seg til øvrig informasjon. 

Standarden omtaler også hovedpunktene i dokumentasjonen som utarbeides ved attestasjonene til Skatteetaten.  

Merknader til høringsutkastet 

Revisjonskomiteen ber om at skriftlige kommentarer til forslaget sendes til [email protected] innen 30. september 2023. 

 

Ruben

Bjerketveit

Fagsjef revisjon
400 33 430 [email protected]