Oppdatert SA3802 vedtatt

Som følge av endringer i ASL/ASL § 3-8, ny ASAL § 2-10a og § 3-10 er SA3802 endret. Den oppdaterte standarden trer i kraft etter styrevedtaket i Revisorforeningen den 12.03.2020.

Publisert:

Beskrivelse av endringer

ASL/ASAL § 3-8 «Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv.»

Revisor skal (både for aksjeselskaper og allmennaksjeselskap) bekrefte at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og verdien av det vederlaget selskapet skal motta. Ved lov 2006/88 ble det tatt inn et nytt annet punktum om at redegjørelsen skal inneholde en erklæring om at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og verdien av det vederlaget selskapet skal motta. Hensikten var å oppklare en usikkerhet om hva henvisningen til § 2-6 omfatter. Det nye §3-8 har flyttet erklæringen om rimelig samsvar bort fra redegjørelsen og til en egen erklæring fra styret. Da oppstod igjen usikkerheten om hva revisor skulle bekrefte fra tidligere. Revisorforeningen har rettet forespørsel til Nærings og Fiskeridepartementet hvor det er avklart at revisor fortsatt skal bekrefte «rimelig samsvar», som tidligere.

Revisors uttalelse stiles til aksjeeierne ettersom avtalen ikke skal godkjennes av generalforsamlingen.

ASAL § 2-10a «Avtale om etterfølgende erverv av eiendeler fra stifter mv.»

Bestemmelsene i ASAL § 2-10a skal hindre omgåelser av reglene om vurdering og kontroll av eiendeler som skytes inn som aksjekapital, eller overtas på en annen måte, kommer til anvendelse på enkelte betingelser. Etter ASAL § 2-10a skal avtale om erverv av eiendeler fra en aksjeeier eller stifter som ikke er angitt i stiftelsesdokumentet etter reglene i § 2-4, jf. § 2-6, i enkelte tilfeller godkjennes av generalforsamlingen. Dette forholdet er dekket i standarden fra punkt 111A til 111F. 

ASAL 3-10 flg. «Vesentlige avtaler mellom noterte selskaper og tilknyttede parter»

Bestemmelsen gjelder selskaper som har aksjer tatt opp til handel på regulert marked og er i standarden markert med A.