SAF-T regnskapsfil

Skattedirektoratet vil ikke lenger akseptere at bokføringspliktige ikke har implementert SAF-T regnskap uten nødvendige dispensasjoner. Tidligere ble det akseptert at bokføringspliktige var forsinket med implementeringen av SAF-T regnskap grunnet utbruddet av korona i mars, det forutsettes nå at nødvendig funksjonalitet er på plass.

Publisert:

Korona-pandemien rammet med særlig tyngde i mars 2020, dvs. ca. en måned før første frist 10. april. Det ble så utgitt en prinsipputtalelse som uttrykte at de som var forsinket med implementering som følge av korona ikke måtte søke dispensasjon fra kravet. Skattedirektoratet har nå konkludert at hensynene bak et generelt "koronaunntak" for dispensasjonssøknader ikke lenger er til stede. 

Den enkelte bokføringspliktige kan søke om dispensasjon. Det følger av boksføringforskrift § 7-8 tredje ledd at Skattedirektoratet i særlige tilfeller kan gjøre unntak fra kravet til kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form, herunder gi utsettelse med å oppfylle kravet. Se beskrivelse av dispensasjonspraksis i Skattedirektoratets uttalelse av 4. oktober 2019. De fleste søknadene om utsettelse ble fremmet i 2019, men det er også fremmet noen søknader i 2020. Det er foreløpig ikke gitt utsettelser utover 31. desember 2020.