Satsreduksjonen for arbeidsgiveravgift først fra tredje termin

Regjeringen har lagt fram en proposisjon som bl.a. følger opp flere av anmodningsvedtakene fra Stortinget under behandlingen av krisepakkene.

Publisert:

I proposisjonen behandles bl.a. lav sats MVA (egen artikkel), betalingsutsettelser for skatt, særavgifter og Skattefunn

Arbeidsgiveravgift

Regjeringen legger opp til at reduksjonen av arbeidsgiveravgift på 4 prosentpoeng for én termin skal gjøres gjeldende for tredje termin (mai og juni), som har opprinnelig forfall 15. juli.  

Innbetaling av arbeidsgiveravgift for annen termin (mars og april) med opprinnelig forfall 15. mai er utsatt til 15. august. På grunn av arbeidet i Skatteetaten med å lage en ny løsning for reduserte avgiftskrav, vil det kunne bli nødvendig å gi betalingsutsettelse også for tredje termin, opplyser departementet. Utsettelsen gjelder også finansskatt på lønn.

I tråd med Stortingets anmodningsvedtak vil det også etableres en ordning for å gi kompensasjon til foretakene i sone V. Disse har i dag nullsats og får ingen fordel av en reduksjon i arbeidsgiveravgiften. Disse tiltakene innebærer en endring av ordningen som er godkjent av ESA, og det er viktig å få avklart med ESA at tiltakene ikke rokker ved denne godkjennelsen.

Oppdatert 19. mai:

Les mer på skatteetaten.no om den reduserte arbeidsgiveravgiften for mai og juni 2020 (tredje termin). Forfall tredje termin er utsatt til 15. oktober.

Betalingsutsettelser for skatt

For å bedre likviditetssituasjonen for selskapene, er betalingsfristen for forskuddsskatt for selskaper for andre termin utsatt fra 15. april til 1. september 2020. Utsettelsen skal ikke omfatte forskuddsskatt på alminnelig inntekt i foretak som er naturressurs- og grunnrenteskattepliktige.

For personlige skattytere med forskuddsskatt er betalingsfristen for første termin med opprinnelig forfall 15. mars, utsatt til 1. mai 2020. For å unngå at forfall for første termin kommer for nært opp til forfall for andre termin, vil departementet fastsette at betalingsfristen for andre termin utsettes fra 15. mai til 15. juli 2020.

Forskuddsskatten som skal betales i 2020, vil etter dette forfalle til betaling i fire like store terminer 1. mai, 15. juli, 15. september og 15. november.

Særavgifter

For luftfartsnæringen var konsekvensene store, og Stortinget har vedtatt å oppheve flypassasjeravgiften midlertidig.

Departementet mener at et generelt tiltak i form av utsatt innbetaling av særavgifter er et lite egnet eller målrettet virkemiddel for å veie opp for økonomiske skadevirkninger av virusutbruddet og foreslår derfor ingen øvrige tiltak for særavgifter utover en viss lettelse i praksis ved destruksjon av varer.

Skattefunn

Det legges opp til å redusere saksbehandlingstiden for Skattefunn-søknader til tre uker frem til sommeren. Videre vil Skattefunn-prosjekter som blir forsinket som følge av situasjonen, kunne søke om ett års forlengelse fra januar 2021.

Departementet har mottatt henvendelser om utbetaling av Skattefunn kan fremskyndes i 2020. Departementet mener imidlertid at dette ville være en ordning som er svært krevende for Skatteetaten å skulle utarbeide med og foreslår derfor ingen slik ordning.

Kompensasjonsordning for virksomheter med stort inntektsbortfall

Det er også en omtale av den nye ordningen med kontantstøtte til dekning av deler av de faste kostnadene for foretak som er sterkt rammet av smitteverntiltakene. Tiltaket er omtalt i en egen artikkel.