Sikkerhetsventilen for næringseiendom

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å klargjøre vilkåret «dokumentert omsetningsverdi» ved bruk av sikkerhetsventilen ved formuesfastsettelse av næringseiendom.

Publisert:

Næringseiendom verdsettes som utgangspunkt til 75 prosent av eiendommens beregnede utleieverdi, jf. skatteloven § 4-10 syvende ledd. Skattyter kan imidlertid kreve at verdien settes ned til 75 prosent av «eiendommens dokumenterte omsetningsverdi». Dette kalles «sikkerhetsventilen».

I høringen foreslår departementet en regulering av dokumentasjonskravene ved bruk av sikkerhetsventilen.

Etter forslaget skal dokumentasjonen:

  • tidligst være utarbeidet i det første inntektsåret den skal benyttes for,
  • være ferdig utarbeidet senest på det tidspunktet det kreves nedsettelse, og kunne fremlegges umiddelbart for skattemyndighetene på forespørsel,
  • ikke være utarbeidet av noen som er i et interessefellesskap med eller er i et nærstående- eller avhengighetsforhold til skattyter,
  • være utarbeidet av noen med relevant, faglig kompetanse til å foreta verdivurdering av næringseiendom, herunder takstmann eller næringsmegler, og
  • inneholde en redegjørelse for vurderingen av eiendommens omsetningsverdi og forutsetningene som denne bygger på.

Som dokumentert omsetningsverdi regnes også eiendommens observerbare omsetningsverdi i inntektsåret det kreves nedsettelse, så fremt omsetningen er et fritt salg mellom uavhengige parter.

Det foreslås at forskriften trer i kraft fra og med inntektsåret 2022.

Høringsfristen er 5. august 2022