Skattedirektoratet kommenterer Høyesterettsdommer

Skattedirektoratet har offentliggjort sine kommentarer til tre Høyesterettsdommer som ble avsagt våren 2017

Publisert:

To av dommene gjaldt fradrag for tap på fordringer til underliggende selskaper i konsernet. I begge sakene var det anført at fordringene hadde særlig og nær tilknytning til långivers utviklingsvirksomhet. Den ene saken (Thingaard AS) ble avgjort i favør av skattyter, mens den andre (Raise International AS) ble avgjort i favør av staten. Les mer om dommene her.

Den tredje dommen gjaldt skjønnsligning av en restaurant og spørsmål om skjønnsutøvelsen måtte anses som vilkårlig slik at ligningen måtte oppheves. Høyesterett ga staten medhold. Les mer om dommen her.