Skatteetaten har overtatt tilsynet med OTP

Den 1. juni 2021 overtok Skatteetaten tilsynet av arbeidsgiveres plikt til å opprette OTP-ordning.

Publisert:

Målet er et styrket tilsyn av OTP-ordningen, riktigere sparing for arbeidstakere, samt besparelser for næringslivet og pensjonsbransjen.

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven), som trådte i kraft i 2006, pålegger de fleste foretak å ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Arbeidsgivere har til nå rapportert opplysninger om hver enkelt ansatt direkte til tjenestepensjonsinnretningen. Det har vært en del feilrapportering som har medført at det spares mindre til pensjon enn det arbeidsgiver er forpliktet til etter OTP-loven. Myndighetenes oppfølging har vært mangelfull og har primært vært basert på konkrete tips og henvendelser eller skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroll.

Oppgis i a-meldingen

Fra 1. januar ble arbeidsgivere pliktige til å oppgi i a-meldingen hvilken pensjonsinnretning de har avtale med (pensjonsinnretningens organisasjonsnummer, evt. utenlandsk identifikator hvis pensjonsinnretningen er utenlandsk). Les mer i rettledningen til a-meldingen.

Informasjonen som er innberettet i a-meldingen vil i løpet av året bli delt med pensjonsbransjen. Pensjonsinnretningene vil dermed kunne hente lønnsopplysninger direkte fra Skatteetaten. Det innebærer at dagens dobbeltrapportering på sikt vil bortfalle.

Tilsyn med OTP

Ansvaret for tilsyn med arbeidsgiveres plikt til å ha OTP-ordning har siden 2006 ligget hos Finanstilsynet. I statsbudsjettet for 2021 ble dette tilsynet besluttet overført til Skatteetaten. Overføringen av tilsynsoppgaven skjer med virkning fra 1. juni 2021.

Finanstilsynet skal etter 1. juni fortsatt ha tilsyn med pensjonsprodukter og pensjonsinnretningene.

Skatteetatens tilsyn innebærer at Skatteetaten skal avgjøre hvorvidt et foretak er omfattet av lov om obligatorisk tjenestepensjon, og kan pålegge en arbeidsgiver å opprette pensjonsordning for sine ansatte. Skatteetaten vil da også kunne gi pålegg og ilegge tvangsmulkt der arbeidsgiver ikke har oppfylt plikten til å opprette pensjonsordning. Tilsynet vil basere seg på informasjon innrapportert i a-meldingen. Det vil også legges til rette for forebyggende tiltak og veiledning til arbeidsgivere.

Bedre etterlevelse og besparelser for næringslivet

Anslag fra SSB indikerer at 50 000 – 88 000 arbeidstakere ikke mottar pensjonssparingen de har rett på. Beregningene viser en økt sparing på totalt 1000 – 2000 millioner kroner per år, som følge av kvalitetsheving på rapportering og økt etterlevelse.

Finans Norge har anslått at ny rapporteringsløsning vil kunne redusere arbeidsgiveres årlige kostnader med totalt 720 millioner kroner og en årlig besparelse for pensjonsinnretningene på 32 millioner kroner.