Skattefrie selskaper

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om bl.a. utdelinger og konsernbidrag i skattefritt konsern, omorganiseringer og konsekvenser av at selskaper i konsernet endrer status fra skattefri til skattepliktig.

Publisert:

Det er på det rene at også aksjeselskaper kan komme inn under skatteloven § 2-32 om skattefrie institusjoner. Ved vurderingen av om betingelsene er oppfylt er det relevant hvem som er eier av aksjene i selskapet og hvilken skattemessig status eierne har.

Utbytte og konsernbidrag

Finansdepartementet har lagt til grunn at utdeling av utbytte ikke i seg selv diskvalifiserer selskaper fra å falle inn under skatteloven § 2-32. Saken gjaldt et aksjeselskap som i sin helhet var eid av skattefrie foreninger med tilsvarende ideelt formål som selskapet selv. Forutsetningen var at overskuddet i sin helhet skulle benyttes til å realisere aksjonærenes (foreningenes) ikke-ervervsmessige ideelle formål.

Skattedirektoratet skriver at det ikke er ligningspraksis for å akseptere utdelinger i form av utbytte til subjekter som ikke er omfattet av skatteloven § 2-32.

Oppløsning

Hvis det ikke er vedtektsbestemt at institusjonens midler ved oppløsning skal brukes til å fremme institusjonens skattefrie formål, vil dette trekke i retning av at institusjonen har erverv til formål.

I praksis er det imidlertid lagt til grunn at aksjekapitalen med en beskjeden avkastning kan tilbakebetales ved oppløsning uten at det er diskvalifiserende.

Fusjon og fisjoner og fusjon innad i konsernet

I et fullt ut skattefritt konsern, vil omorganisering etter de formelle regler for "skattefrie" fisjoner og fusjoner innad i konsernet ikke i seg selv diskvalifisere for fortsatt å komme inn under skatteloven § 2-32.

Skattemessige konsekvenser av at ett eller flere selskaper endrer skattemessig status

Endret skattemessig status kan skyldes at ett eller flere selskaper ønsker mulighet til å kunne foreta utdelinger eller at virksomheten endrer seg over tid. En skattefri organisasjon plikter å melde fra til skattemyndighetene dersom vilkårene for skattefritak ikke lenger er oppfylt og den pliktet å levere skattemelding.

Ved overgang fra skattefri til skattepliktig organisasjon, skal inngangsverdiene oppskrives til markedsverdien på tidspunktet for overgangen.

Det har ikke vært ligningspraksis for uttaksbeskatning eller «retroaktiv» beskatning av historisk opptjent (ubeskattet) overskudd som er akkumulert i selskapet. Det kan stille seg annerledes hvis det viser seg at organisasjonen ved etableringen hadde som forutsetning å kunne foreta utdelinger utenfor den skattefrie sfæren, eller hvis det før overgangen har vært foretatt disposisjoner med formål å ta ut ikke beskattede midler.