SkatteFUNN til «kriserammede foretak»

Vi venter på viktige avklaringer fra Skattedirektoratet om vilkårene for SkatteFUNN for «kriserammede foretak». Så langt det er mulig, bør revisor vente med å attestere SkatteFUNN-skjemaer inntil avklaring foreligger. Revisorforeningen arbeider for en rask og fornuftig avklaring i saken.

Publisert:

Skattedirektoratet informerte nylig om at vilkår i den såkalte gruppeunntaksforordningen (EØS) gjør at selskaper som har tapt mer enn halvparten av aksjekapitalen og innbetalt overkurs, ikke kan motta SkatteFUNN-midler. Som tidligere beskrevet jobber Skattedirektoratet med en ny tekst som skal omtale hvordan «kriserammet» etter gruppeunntaksforordningen skal forstås. Den nye teksten forventes å foreligge før fristen for innlevering av skattemeldingen.

Hvordan håndtere skatteFUNN frem til avklaring foreligger?

Vi anbefaler at foretak som mottar SkatteFUNN-midler og hvor det er usikkerhet om foretaket regnes som kriserammet etter gruppeunntaksforordningen, avventer innlevering av skattemeldingen. På samme måte bør revisor så langt det er mulig avvente å attestere SkatteFUNN-skjemaet. En avklaring forventes å foreligge før fristen for skattemelding utløper.

De foretakene som må fastsette årsregnskap før vi får en avklaring, må vurdere konkret hvordan en eventuell usikkerhet om vilkårene er oppfylt bør tas hensyn til i regnskapet. Revisor som må attestere SkatteFUNN-skjemaet for et slikt foretak, bør vurdere å gi tilleggsinformasjon.

Når er et foretak «kriserammet»?

Årsaken til usikkerheten vedrørende skatteFUNN er forståelsen av hvordan gruppeunntaksforordningens regler om «kriserammet» virksomhet skal komme til anvendelse. 

På hvilket tidspunkt skal vurderingen av kriserammet gjennomføres?

SkatteFUNN er ansett som statsstøtte etter EØS-avtalen. Det betyr at bestemmelsene i gruppeunntaksforordningen kommer til anvendelse. Et av de avgjørende spørsmålene som må avklares er på hvilket tidspunkt målingen av om et foretak er kriserammet skal foretas. Vi mener at dette er å forstå slik at vurderingstidspunktet for om et foretak er kriserammet må være det tidspunktet når foretaket får rett på skatteFUNN, altså ved Forskningsrådets godkjennelse. Vår forståelse er derfor at det ikke årlig skal gjennomføres en ny vurdering før innlevering av skattemeldingen.

Beregningsgrunnlaget for vurderingen

Et annet spørsmål det har vært uklarhet rundt er beregningsgrunnlaget for vurderingen. Vår forståelse av forordningen, også støttet av uttalelser fra ESA, at det er aksjekapital og innbetalt overkurs i det sist avlagte årsregnskap som skal legges til grunn. Vi mener også det bør være en åpning for å kunne ta hensyn til eventuelle etterfølgende hendelser som for eksempel egenkapitaltransaksjoner.