Skattemessig behandling av «negative renter»

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om den skattemessige behandlingen av «negative renter» for private kunder.

Publisert:

«Negative renter»

Såkalte «negative renter» er blitt aktuelt i en del land, bl.a. Danmark og Sverige. Den økonomiske situasjonen i Norge styrker risikoen for at «negative renter» også kan bli aktuelt i Norge.

Negative renter innebærer at banken krever rente eller gebyr av kunden for å ha midler innestående på konto. Det kan også være at banken betaler rente til kunder som låner penger av banken. Den skattemessige behandlingen av «negative renter» har vært uklar.

Uttalelsen gjelder personlige skattytere, dvs. inntekter og fradrag utenfor næring.

Skatteetaten uttalte i 2011 at negativ innskuddsrente ikke er å anse som «gjeldsrenter» etter skatteloven § 6-40 og derfor ikke skulle rapporteres inn til Skattedirektoratet.

«Negativ rente» på utlån

Skattedirektoratet konkluderer i uttalelsen med at «negative renter» ved utlån normalt ikke skal skattlegges for personlige skattytere. Dette innebærer også at disse "rentene" heller ikke skal innrapporteres fra tredjepart. Det sentrale her er at inntekten ikke kan knyttes til en kapitalgjenstand, jf. skatteloven § 5-1 1. ledd.

«Negativ rente» på bankinnskudd

Skattedirektoratet fastholder synspunktet fra 2011 om at «negativ rente» på bankinnskudd ikke er fradragsberettiget. Skatteloven § 6-40 gjelder renter av gjeld, og det er et sentralt premiss i bestemmelsen at gjelden må være skattyters.

«Negativ rente» er heller ikke fradragsberettiget etter skatteloven § 6-1 første ledd som en «kostnad (...) pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt». Etter Skattedirektoratets oppfatning må dette vurderes på samme måte som for kontoholdsgebyr, uttaksgebyr og betalingsgebyr. Fradrag for slike gebyrer gis bare dersom de er pådratt i inntektsgivende aktivitet.

Innrapportering

Dette innebærer også at disse «rentene» ikke skal rapporteres fra tredjepart. Se Skattedirektoratets uttalelse av 7. juli 2016. Skattepliktige må føre eventuelt skattepliktig og/eller fradragsberettiget beløp inn i næringsoppgaven/skattemeldingen (selvangivelsen).