Skattemessig verdi på fusjons- og fisjonsfordringer

Ved beregningen den skattemessige verdien på en fusjonsfordring etter fordringsmodellen, skal fremførbart underskudd inngå med den nominelle størrelsen (dvs. hele beløpet).

Publisert:

Dette slår Finansdepartementet fast i en uttalelse.

Etter skatteloven § 11-7 annet ledd skal skattemessig verdi på en fusjons- eller fisjonsfordring ved trekantfusjon eller trekantfisjon settes lik den skattemessige verdien av egenkapitalen som overføres ved fusjonen eller fisjonen.

I flere henvendelser til Finansdepartementet er det reist spørsmål om hvordan et fremførbart underskudd i overdragende selskap skal medregnes ved fastsetting av fordringens skattemessige verdi.

I uttalelsen skriver departementet at «egenkapital» i denne sammenheng også omfatter de skattemessige verdier som overføres ved transaksjonen. Departementet skriver videre at ved beregning av fordringens skattemessige verdi, skal fremførbart underskudd inngå med nominell størrelse (dvs. hele beløpet). Bare på den måten vil man oppnå kontinuitet i tråd med intensjonen i forarbeidene.

Departementets forståelse er i samsvar med praksis på området.