Skatteopplegget i statsbudsjettet for 2020

Det foreslås bl.a. nye regler for formuesverdsettelse av aksjer i nystiftede selskaper, herunder selskaper stiftet ved fusjon og fisjon, og endringer i Skattefunnreglene.

Publisert:

De fleste av de større skatteendringene som foreslås i Statsbudsjettet for 2020 har vært varslet ved at de tidligere har vært sendt på høring.

De viktigste forslagene er:

Fjerner tilpasningsmuligheter i formuesskatten

Regjeringen foreslår å fjerne de særskilte reglene om formuesverdsettelse av aksjer i nystiftede selskap. Slike selskaper skal verdsettes til skattemessig formuesverdi 1. januar i skattefastsettingsåret og ikke til summen av aksjenes pålydende og overkurs. Det samme skal gjelde ved visse fusjoner (omvendt mor-datterfusjon og "søsterfusjon" uten vederlag etter aksjeloven § 13-24).

Det skal dermed ikke lenger være mulig ved enkle tilpasninger i selskapsstrukturen å redusere formuesverdien i ikke-børsnoterte selskap. Endringen skal tre i kraft fra og med  2019.

Videre skal næringseiendom eid indirekte gjennom et unotert aksjeselskap eller selskap med deltakerfastsetting medregnes til 100 prosent av dokumenterbar omsetningsverdi på selskapets hånd når sikkerhetsventilen benyttes.

Endringer i Skattefunnreglene

Regjeringen foreslår:

 • En øvre grense for fradragsgrunnlaget på 25 millioner kroner både for egenutført og innkjøpt FoU. 
 • Fradragsprosenten settes til 19 prosent for alle bedrifter, uavhengig av størrelse på selskapet.
 • Den maksimale timesatsen for egenutført FoU økes fra 600 til 700 kroner, og skal også skal gjelde ved innkjøpt FoU fra nærstående selskaper.
 • Flere endringer innføres for å forebygge misbruk. Blant annet begrenses fradragsretten til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS og land som Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med. Videre må Skattefunnselskapet legge frem prosjektregnskap fra underleverandør for å ha rett til Skattefunn-fradrag, men bare hvis disse er nærstående.

Se pressemelding "Regjeringen styrker Skattefunn-ordningen" fra Finansdepartementet.

Kringkastingsavgiften avvikles, NRK skattefinansieres

Kringkastingsavgiften fjernes fra 1. januar 2020 og NRK skal finansieres over statsbudsjettet. Regjeringen foreslår at omleggingen finansieres ved å redusere personfradraget i inntektsbeskatningen.

For at NRK fortsatt skal ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift, foreslår regjeringen at det beregnes merverdiavgift på overføringen til NRK.

Se pressemelding "Finansieringen av NRK legges om" fra Finansdepartementet.

Opsjonsordningen for små oppstartsselskap utvides

Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning til å omfatte selskap som har maksimalt 12 ansatte. Maksimal opsjons­fordel per ansatt økes til 1 million kroner. I dag er grensene 10 ansatte og 500 000 kroner.

Se pressemelding "Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap utvides" fra Finansdepartementet.

Overføring av skatteoppkrevingen og arbeidsgiverkontrollen til Skatteetaten

Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten. Formålet er å styrke arbeidsgiverkontrollen og å skjerpe kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Regjeringen vil legge skatteoppkreveroppgavene til 56 steder i Norge, der Skatteetaten allerede har kontorer. En slik overføring har vært foreslått en rekke ganger uten å ha blitt vedtatt.

Se pressemelding "Skjerper kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi" fra Finansdepartementet.

Andre forslag

 • Det foreslås enkelte justeringer og klargjøringer i rentebegrensningsreglene i skatteloven § 6-41. Se nyhetsartikkel "Rentebegrensningsregelen endres"
 • Det innføres en begrensning av kildeskatt på pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser for personer bosatt i EØS-stater, under visse vilkår.
 • Skatteplikt og fradragsrett for underholdsbidrag fjernes.
 • Personfradraget lønnsjusteres, men reduseres altså som følge av omleggingen av NRK-lisensen.
 • Enkelte beløpsgrenser holdes nominelt uendret. Dette gjelder blant annet fagforeningsfradraget, kilometersatsene i reisefradraget, foreldrefradraget, den skattefrie nettoinntekten og formuestillegget i skattebegrensningsregelen, særskilt fradrag i tiltakssonen i Troms og Finnmark, fisker- og sjømannsfradragene og maksimal sparing i BSU.
 • Skattesatsen for alminnelig inntekt holdes uendret på 22 pst. Også satsene for trinnskatten holdes uendret, men innslagspunktene på de enkelte trinn forslås justert med forventet lønnsvekst.
 • Satsen for formuesskatt på 0,85 pst. videreføres. Det samme gjelder  bunnfradraget på 1,5 mill. kroner.
 • Bestemmelsene for den skattemessige behandlingen ved overgang til IFRS9 utvides til å omfatte også unoterte banker og finansforetak.
 • Avskrivningssatsene for frukt- og bærfelt økes.
 • Jordbruksfradraget økes.
 • Dagens system for finansskatt videreføres inntil til prosessen knyttet til like konkurransevilkår for offentlig og privat virksomhet er avklart.