Skattlegging av privat konsum i selskap

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap.

Publisert:

Privat konsum i selskap har vært og er et prioritert kontrollområde for Skatteetaten. Arbeidet med å avklare saker om privat konsum i selskap har vært ressurskrevende. I høringsnotatet foreslår departementet særregler for å motvirke slikt privat konsum i selskap. Forslaget har likhetstrekk med danske regler.

Forslaget gjelder tilfeller der en eier, eventuelt sammen med nærstående, har bestemmende innflytelse i et selskap (AS, ANS mv.) og selskapet eier eller disponerer boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter som er egnet til privat bruk. Etter forslaget skal eieren utbyttebeskattes for disposisjonsretten til formuesobjektet etter en sjablong som foreslås satt høyt, slik at det ikke vil lønne seg å eie formuesobjektene i selskap til privat konsum.

Etter forslaget skal fordelen fastsettes slik:

  • Boligeiendom og fritidseiendom: 0,5 prosent per uke av det høyeste beløpet av omsetningsverdi eller anskaffelseskostnad tillagt påkostninger. Ved kombinasjonseiendommer fordeles beregningsgrunnlaget mellom den delen som er egnet til privat bruk og den delen som brukes i virksomhet.
  • Båt, fly og helikopter: 2 prosent per uke av anskaffelseskostnad tillagt påkostninger

Perioder formuesobjektet har vært benyttet i inntektsgivende aktivitet i
selskapet medregnes ikke. Selskapets dokumenterte inntekter fra skattyter og
nærstående for bruk av formuesobjektet trekkes fra den sjablongberegnede
fordelen.

I tillegg foreslås særregler ved overdragelse av nevnte formuesobjekter fra selskap til eier eller eiers nærstående.

I tillegg skal selskapet uttaksbeskattes for det samme beløpet som aksjonær blir ubyttebeskattet for.

Fritidseiendom som oppfyller vilkårene for å være bedriftshytte omfattes ikke av reglene.

Det foreslås at endringene skal tre i kraft fra inntektsåret 2023.

Høringsfristen er 1. august 2022.