Skattlegging av privat konsum i selskap

Revisorforeningen har svart på Finansdepartementets høring om forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap. Vi mener at slike regler trengs, men at de må tilpasses formålet.

Publisert:

Privat konsum i selskap har vært og er et prioritert kontrollområde for Skatteetaten. Arbeidet med å avklare saker om privat konsum i selskap har vært ressurskrevende. I høringsnotatet foreslår departementet særregler for å motvirke slikt privat konsum i selskap. Forslaget har likhetstrekk med danske regler.

Forslaget gjelder tilfeller der en eier, eventuelt sammen med nærstående, har bestemmende innflytelse i et selskap (AS, ANS mv.) og selskapet eier eller disponerer boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter som er egnet til privat bruk. Etter forslaget skal eieren utbyttebeskattes for disposisjonsretten til formuesobjektet etter en sjablong som foreslås satt høyt, slik at det ikke vil lønne seg å eie formuesobjektene i selskap til privat konsum.

Etter forslaget skal fordelen fastsettes slik:

  • Boligeiendom og fritidseiendom: 0,5 prosent per uke av det høyeste beløpet av omsetningsverdi eller anskaffelseskostnad tillagt påkostninger. Ved kombinasjonseiendommer fordeles beregningsgrunnlaget mellom den delen som er egnet til privat bruk og den delen som brukes i virksomhet.
  • Båt, fly og helikopter: 2 prosent per uke av anskaffelseskostnad tillagt påkostninger

Perioder formuesobjektet har vært benyttet i inntektsgivende aktivitet i
selskapet medregnes ikke. Selskapets dokumenterte inntekter fra skattyter og
nærstående for bruk av formuesobjektet trekkes fra den sjablongberegnede
fordelen.

I tillegg foreslås særregler ved overdragelse av nevnte formuesobjekter fra selskap til eier eller eiers nærstående.

I tillegg skal selskapet uttaksbeskattes for det samme beløpet som aksjonær blir ubyttebeskattet for.

Fritidseiendom som oppfyller vilkårene for å være bedriftshytte omfattes ikke av reglene.

Det foreslås at endringene skal tre i kraft fra inntektsåret 2023.

Revisorforeningen mener at reglene må tilpasses formålet

Revisorforeningen ser behovet for å innføre regler som skal motvirke privat konsum gjennom selskap, men slike regler bør ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet. Investeringer som er klart forretningsmessig begrunnet bør skjermes mot slik beskatning. Det er derfor behov for unntaksregler som sikrer at investeringer som inngår som naturlig ledd i selskapets ordinære virksomhet ikke beskattes etter de foreslåtte reglene.

Det vises i forslaget til at formålet med særreglene er å fange opp tilfeller der det presumptivt foreligger privat konsum. For formuesobjekter som utelukkende er anskaffet for aksjeeiers og ikke selskapets interesse, er det vår oppfatning av forslaget som «stoppregel» vil virke etter sin hensikt. Denne type selskapsdisposisjoner tilhører etter vårt syn unntakstilfellene. I all hovedsak vil formuesobjekter være anskaffet til bruk i selskapets virksomhet og det gjelder også den type formuesobjekter som er omfattet av forslaget.