Skjema for rentebegrensning for 2021

De samme lempingene i oppgaveplikten som ble gitt for inntektsårene 2019 og 2020 gjelder også for inntektsåret 2021.

Publisert:

Skjema RF-1315 Begrensning av rentefradrag skal leveres av

  • Alle selskap som er «selskap i konsern». Se nærmere om definisjon av konsern i rettledningen til RF-1315.
  • Selskap som ikke er «selskap i konsern» og
    • har netto rentekostnader i skjemaets post 140 som overstiger kr 5 000 000 (terskelbeløp for selskap) eller
    • har renter til fremføring fra tidligere inntektsår.

Forenklinger for selskap i konsern

For selskap i konsern ble det for inntektsårene 2019 og 2020 gitt en viss lemping i oppgaveplikten for selskap i konsern. Lempingen var den gang begrunnet i korona, men gjelder også for inntektsåret 2021.

Alle foretak som er selskap i konsern, har i utgangspunktet plikt til å levere RF-1315, men kan unnlate å levere RF-1315 forutsatt at alle vilkårene nedenfor er oppfylt:

  • Samlede fradragsførte netto rentekostnader i norsk del av konsernet (målt ved utgangen av inntektsåret) er under kr 25 000 000.
  • Selskapets fradragsførte netto rentekostnader som inngår i tabellen i post 24, er kr 5 000 000 eller lavere.
  • Det øverste foretaket i norsk del av konsernet (ved flere «grener» inn i Norge, ett av de øverste foretakene) leverer RF-1315 elektronisk og fyller ut del A inkludert oversikten i post 24 over hvilke enheter som inngår i norsk del av konsernet. I denne oversikten skal netto rentekostnader spesifiseres for hvert av selskapene, slik at totalsummen viser netto rentekostnader samlet for norsk del av konsernet. Spesifikasjonen i post 24 må fylles ut elektronisk, og ikke i vedlegg.
  • Selskapet har ikke fremførte renter fra tidligere år.

Lempingene i oppgaveplikten fremgår av rettledningen til post 31.