Skjemaer for fastsetting av formues- og inntektsskatt 2018

Skattedirektoratet har publisert en oversikt over nye skjemaer og skjemaendringer.

Publisert:

Enkelte skjemaer utgår og nye har kommet til. 

Blant endringene kan nevnes RF-1086 (Aksjonærregisteroppgaven). Skjemaet er tilført en nye post 7 "Total formuesverdi for selskapet". Posten fylles kun ut dersom selskapet i 2018 har forhøyet eller satt ned aksjekapitalen ved innbetaling fra eller utbetaling til aksjonærene. Det er selskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar 2019 som skal føres her. Posten er frivillig.

Samme skjema har fått en ny post 30 "Aksjonærens andel av nedsettelse av aksjekapital ifm reduksjon av pålydende ved fisjon".  Videre ny hendelse i post 18 "Fisjon ved oppsplitting av selskap".  Brukes når det fisjoneres ut til flere overtakende selskap. Ny hendelse/transaksjon i post 12/26  "Fusj. skattefri til mor eller fisj. asl. §14-11 b".  Brukes i de tilfeller hvor det ikke utstedes vederlagsaksjer i mor/datter-fusjon. Hendelsestypen skal også brukes ved fisjon når de overtakende selskapene eier samtlige aksjer i det overdragende selskapet.