Stiftelser og gavefradrag

Det kan ikke kreves fradrag for gaver til stiftelser som ikke mottar andre offentlige tilskudd enn merverdiavgiftskompensasjon selv om stiftelsen revideres av revisor.

Publisert:

Det skriver Skattedirektoratet i en uttalelse til Revisorforeningen. 

Gavefradraget, skatteloven § 6-50

Etter skatteloven § 6-50 gis skattytere fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner som driver innenfor nærmere angitte områder. Stiftelser kan omfattes av ordningen, men da kreves det at stiftelsen mottar offentlig støtte i det år gaven ytes, jf skatteloven § 6-50 annet ledd. Kravet er satt av kontrollhensyn.

I en prinsipputtalelse fra 2018 uttalte Skattedirektoratet at merverdiavgiftskompensasjon ikke regnes som offentlig støtte i denne sammenheng. Direktoratet viste til at vurderingen av om en stiftelse skal få kompensert merverdiavgiften er tilnærmet summarisk og derfor ikke oppfyller kravet til individuell kontroll som skatteloven § 6-50 forutsetter.

Fornyet vurdering

Etter henvendelse fra et medlem ba Revisorforeningen Skattedirektoratet vurdere uttalelsen på nytt. Revisorforeningen argumenterte for at man ikke kan se bort fra den kontroll som ligger i at stiftelser er revisjonspliktige. Revisor skal bl.a. uttale seg om utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Stiftelser er således underlagt kontroll som er minst like god eller bedre enn andre som faller inn under gavefradragsordningen, mener Revisorforeningen.

I sitt svarbrev datert 24. januar 2020 fastholder imidlertid Skattedirektoratet sitt opprinnelige standpunkt. Stiftelsen må være underlagt offentlig kontroll av den utdelende instans. At stiftelsen har generell revisjonsplikt er ikke tilstrekkelig, skriver direktoratet.