Stimuleringsordningen for kultursektoren forlenges ut juni

Formålet med stimuleringsordningen er at kulturarrangementer vil bli gjennomført over hele landet. Utkast til forskrifter er sendt på høring.

Publisert:

Stimuleringsordningen i 2021 vil i all hovedsak ha samme innretning som stimuleringsordningen for høsten 2020. Den nye forskriften har enkelte endringer, presiseringer og justeringer sammenlignet med forskriften for stimuleringsordningen i 2020. 

Utkast til forskrifter er sendt på høring med frist 21. januar 2021.

Hvem kan få tilskudd

Tilskudd kan gis til arrangør som har hovedansvar for å gjennomføre et arrangement som i hovedsak formidler et kulturelt eller kunstnerisk innhold, er registrert i Enhetsregisteret og mottok under 60 prosent av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019. Kommunale kulturhus og kinoer, og tros- eller livssynssamfunn omfattes også. Det samme gjelder filmdistributører.

Hva kan det gis tilskudd til

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av billetterte kulturarrangement som

  1. er åpne for allmennheten i perioden 1.januar til og med 30. juni 2021.
  2. må redusere antall fysiske deltagere på kulturarrangementet i forhold til en normalsituasjon på grunn av myndighetspålagte krav eller begrensninger knyttet til covid-19-utbruddet og
  3. er budsjettert med driftstap før tilskudd.

Søknadsbehandlingen

Søknad om tilskudd skal leveres elektronisk via Norsk kulturråds nettsider som også fastsetter frister og nærmere krav til søknaden. Se nærmere informasjon på kulturrådets hjemmeside.

Krav til rapport og revisjon

Det følger av § 6 i forskriften at rapport om gjennomføringen av arrangementet og regnskap skal sendes Norsk kulturråd. Utgjør tilskuddet til et arrangement 1 mill. kroner eller mer, skal regnskapet være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

Andre ordninger

Enkelte innen kultursektoren kan også søke tilskudd etter tilskudds- og stimuleringsordningene for idrett og frivillighet for perioden fra 1. januar til 30. juni 2021 som skal gi støtte til både aktiviteter og arrangementer som er tilpasset smittevernbestemmelsene. Forslag til disse ordningene er sendt på høring med frist 22. januar 2021