Stortinget har utvidet krisepakken

Arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 prosentpoeng for en termin og det åpnes for at staten kan gå inn på eiersiden i spesielt betydningsfulle norske bedrifter.

Publisert:
Stortinget.jpg

Under behandlingen av forslagene til tiltakspakke som ble fremlagt fredag 13. mars og forhandlet om i Stortinget mandag 16. mars, har Finanskomiteen blitt enige om å utvide tiltakene på flere punkter.

Av dette kan bl.a. nevnes:

  • Midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng for en termin, tilsvarende to måneder.
  • En midlertidig innføre rett til å overføre omsorgspenger til den andre foresatte for foresatte i familier der personer på regjeringens liste over kritiske samfunnsfunksjoner og nøkkelpersonell, og som må jobbe som følge av pandemien.
  • Regjeringen skal utarbeide en egen tidsavgrenset krisepakke for Svalbard på grunn av konsekvensene koronaviruset.
  • Det legges til rette for at staten om nødvendig går inn på eiersiden i spesielt betydningsfulle norske bedrifter for å sikre nasjonalt eierskap
  • Flyselskapene som opererer FOT-ruter (de statlige anbudsrutene) kompenseres for inntektsbortfall.
  • Lærlinger som permitteres gis rettigheter på linje med andre permitterte.
  • Skatteetaten og kommunene skal prioriterer samfunnskritiske oppgaver slik at prosessen med å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten stilles i bero inntil videre.

Det var ikke flertall for et forslag om å sette som vilkår for å motta statlige garantier mv. fra tiltakspakken at selskapet ikke deler ut utbytte eller bonus eller å sette et maksimaltak for dette. Komiteen uttalte imidlertid at det er viktig at alle i den situasjonen vi nå er i viser moderasjon, spesielt med hensyn til utbytte og bonus.