Strammer ytterligere inn på naturalytelsesreglene

Skattedirektoratet har utgitt en ny veiledning om de nye reglene for naturalytelser fra 2019. På flere punkter er den nye veiledningen strengere enn det som tidligere har vært uttalt.

Publisert:

I tillegg har Skattedirektoratet også kommet med en egen uttalelse som inneholder 55 spørsmål og svar på ulike konkrete praktiske spørsmål.

Den nye veiledningen erstatter Skattedirektoratets prinsipputtalelse fra 15. november 2018. Der den nye veiledningen innebærer en innstramming skal den nye forståelsen først få virkning fra 7. mai 2019, presiserer direktoratet.

Av innstramminger og presiseringer kan vi nevne følgende:

Rabatter hos tredjeparter

Skattedirektoratet presiserer at arbeidsgiver er rapporteringspliktig for alle rabatter en ansatt oppnår privat fra tredjeparter så lenge tredjeparten er arbeidsgiverens forretningsforbindelse. Som forretningsforbindelse regnes ikke bare kunder og leverandører, men også tilfeller der en ansatt får kostnadene refundert fra arbeidsgiver, f.eks. ved tjenestereise eller refusjon av innkjøp.

I motsetning til det som tidligere er uttalt, skriver direktoratet nå at skatteplikten også omfatter gjensidige rabatter som to eller flere bedrifter gir til ansatte hos hverandre, f.eks. såkalte «kjøpesenterrabatter». Det skal svært lite til for å bli ansett som forretningsforbindelse. 

Der arbeidsgiver tar initiativ overfor tredjeparten til at arbeidstakere tilbys en lavere pris enn allment tilgjengelig pris, vil rabatten være skattepliktig, skriver Skattedirektoratet i spørsmål-og-svar-uttalalsen, pkt 1.15. Direktoratet synes ikke her å sondre mellom tilfeller der rabatten ytes fra en forretningsforbindelse (i vid forstand) og rabatter fra tredjeparter som ikke er forretningsforbindelse. For rabatt fra andre enn forretningsforbindelser uttaler imidlertid departementet følgende i forarbeidene (Prop 86 LS pkt 2.3.4.): 

"Rabattar på varer og tenester tilsette tek imot frå andre enn slike forretningspartnarar, vil vere skattepliktige dersom arbeidsgjevar yter noko tilbake til tredjeparten for at dei tilsette skal få prisavslaget. Det vil ikkje vere skatteplikt eller rapporteringsplikt m.m. for rabattar frå slike partar når arbeidsgjevar ikkje gjer meir enn å formidle rabattilbod til dei tilsette."

Bonuspoeng

Bonusytelser fra flyselskap mv. er skattepliktig når bonuspoengene er opptjent i jobbsammenheng. Det forekommer at fordeler tildeles kun på grunn av en «status», uten bruk av poeng, f.eks. fast-track eller tilgang til lounge. Slike fordeler skattlegges ikke. Derimot er alle fordeler som oppnås ved bruk av bonuspoeng e.l. skattepliktig.

Rapporteringsplikt

Arbeidsgiver har ansvaret for å innrapportere skattepliktige naturalytelser den ansatte mottar fra tredjeparter. I den nye veiledningen presiserer direktoratet at arbeidsgiver må ha en aktiv oppfølging. Det er i utgangspunktet ikke tilstrekkelig at arbeidsgiver kun inntar arbeidstakers informasjonsplikt i en arbeidsavtale, uten ytterligere oppfølgning. Arbeidsgiver kan eventuelt nekte de ansatte å ta imot slike fordeler, et forbud som må være tydelig kommunisert til de ansatte.

Foreningsrabatter

Det er ikke skatteplikt på medlemskapsrabatter ved privat medlemskap selv om arbeidsgiver dekker kontingenten. Men den ansatte skal skattlegges for arbeidsgivers dekning av kontingenten. Hvis det er arbeidsgiver som er medlem, og lar de ansatte benytte seg av rabatten i foreningen, er medlemskapsrabatter skattepliktig som følge av tilknytningen mellom arbeidsforholdet og rabatten.

Personalforsikringer

Gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring, reiseforsikring og helseforsikring er vanlige naturalytelser. Hvis arbeidstakeren gjennom arbeidsforholdet oppnår en lavere pris på forsikringen enn hun eller han ellers ville fått som privatkunde, er differansen skattepliktig. Forsikringene skal verdsettes til prisen i sluttbrukermarkedet og ikke til arbeidsgivers kostpris, slik reglene tidligere ga adgang til, skriver direktoratet.

Transportnæringen

Det blir innført skatteplikt på fribilletter/årskort til de ansatte i transportselskaper fra 1. juli 2019. Slike årskort regnes imidlertid som personalrabatt som vil være skattefrie for et beløp inntil kr 8 000 pr. år uten krav til egenbetaling (100 % personalrabatt).

I uttalelsen presiserer direktoratet at personalrabattreglene kun gjelder for varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet. I transportnæringen vil dette gjelde de selskapene som omsetter persontransporttjenester som en del av sin virksomhet. Det vil derimot ikke gjelde eksempelvis underleverandører til selskaper som omsetter persontransporttjenester. Eksempelvis kan selskap som utfører vedlikehold av busser/tog, legging av togskinner, utleie av tog mv. ikke gi skattefrie personalrabatter på persontransporttjenester, med mindre selskapet inngår i samme konsern som det selskapet som omsetter den aktuelle reisetjenesten.