Svart arbeid fortsatt vanligste a-krim

Svart arbeid er fortsatt den vanligste formen for arbeidslivskriminalitet viser ny rapport.

Publisert: Skatt Revisjon

Skatteetaten, Tolletaten, politiet, NAV og Arbeidstilsynet har gjennom Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) publisert en ny rapport om arbeidslivskriminalitet

Rapporten viser at 

  • Den vanligste formen for arbeidslivskriminalitet er svart arbeid og omsetning i forbindelse med sosial dumping.
  • Nye metoder for å unndra seg arbeidsgiveransvar øker. Særlig gjelder det etablering av enkeltmannsforetak hvor arbeidstakere blir "underleverandører".
  • Kriminelle virksomheter profesjonaliserer seg, og tilpasser seg etatenes kontrollaktiviteter og fremstår med et mer seriøst ytre enn tidligere.
  • Kriminelle virksomheter registrerer fiktive arbeidstakere for å gi personer rett til NAV-ytelser.
  • Konkursryttere er fortsatt vanlig. Et stadig mer fremtredene trekk er at aktørene flytter aktiviteten mellom virksomheter for å unndra seg myndighetens oppmerksomhet.

I rapporten uttales det at "selv om de fleste regnskapsførere, revisorer og advokater opptrer lovlydig, utgjør disse yrkesgruppene eksempler på medhjelpere som kan benyttes til dette formålet." 

Videre i rapporten sies det at "i den senere tid er det foretatt flere forenklinger for næringslivet, som innebærer økt grad av tillitsbaserte systemer. Eksempler er bortfall av revisorplikt og redusert krav til egenkapital. Formålet med forenklingene er å gjøre det lettere for de antatt lovlydige, men konsekvensen kan være at det samtidig blir lettere også for de kriminelle. Systemer som er basert på tillit kan redusere sannsynligheten for avdekking. I tråd med rasjonell kriminalitetsteori bør forenklinger for næringslivet oppfølges av strengere straff når kriminalitet på området først avdekkes. Dersom dette ikke skjer, svekkes den preventive effekten totalt sett."