Tilskuddsordning for omstilling i reiselivsbedrifter

Reiselivsbedrifter kan søke Innovasjon Norge om inntil 5 millioner kroner i tilskudd til omstillingsprosjekter for å opprettholde kundegrunnlaget mv. Det åpnes for søknader fra 15. august. Søknadsfristen er 15. september.

Publisert:

I Næringsdepartementets "fakta om ordningen" står det at:

Stortinget har vedtatt en tilskuddsordning for reiselivsnæringen på 250 millioner kroner, som er lagt til Innovasjon Norge, for å hjelpe næringen å omstille seg.

Støtten går til virksomheter innenfor reiselivsnæringen som har hatt et omsetningsfall på mer enn 30 prosent i perioden juni, juli og august.

Støtten skal beregnes ut fra budsjetterte kostnader knyttet til opprettholdelse av et kundegrunnlag, tilpasning til smitteverntiltak, og tilpasning av virksomheten til kundegrupper med endrede behov og preferanser som følge av covid-19 utbruddet.

Inntil 80 prosent av kostnadene til omstilling kan dekkes gjennom ordningen. Det kan gis støtte opp til 100 prosent i særskilte tilfeller. Da må søker gi gode argumenter om hvorfor det er nødvendig og berettiget.

Ingen virksomheter kan få mer enn 5 millioner kroner i tilskudd.

Bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører

Innovasjon Norge opplyser på sin nettside at "omsetningssvikten må kunne dokumenteres av regnskapsfører eller revisor". 

Innovasjon Norge har opplyst at veiledningen til den generelle kompensasjonsordningen kan benyttes for dette formålet. Revisor eller regnskapsfører avgir bekreftelse på grunnlag av de punktene i veiledningen som vedrører omsetningstall for aktuelle perioder.

De alminnelige retningslinjene for utbetaling og rapportering til prosjekter som støttes av Innovasjon Norge vil også gjelde. Det betyr blant annet at kostnader og aktiviteter dokumenteres gjennom prosjektregnskap kontrollert av revisor i tråd med ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger. Dersom tilskuddsmottaker ikke er revisjonspliktig, kan prosjektregnskapet bli kontrollert av autorisert regnskapsfører.