Tolkningsuttalelse om rentebegrensningsregelen

Finansdepartementet har avgitt en prinsipputtalelse om forskjellige spørsmål knyttet til rentebegrensningsregelen.

Publisert:

Etter skatteloven § 6-41 gis det ikke fradrag for netto rentekostnader til nærstående (interne renter) i den grad disse overstiger 30 pst. av EBITDA. Det gis fullt fradrag for renter til uavhengig långiver, men slike eksterne renter kan fortrenge fradrag for interne renter. For å anses som nærstående part kreves direkte eller indirekte eierskap eller kontroll med minst 50 pst.

Rentefradragsregelen kommer bare til anvendelse dersom netto rentekostnader (interne og eksterne) overstiger 5 millioner kroner. Avskårne renter kan fremføres inntil ti år.

Eksterne renter anses som interne dersom en nærstående har stilt sikkerhet for gjelden. jf. skatteloven § 6-41 sjette ledd bokstav a. Skattelovforskriften § 6-41-1 gir visse unntak fra denne bestemmelsen.

Finansdepartementet har gitt en tolkningsuttalelse om ulike forhold knyttet til rentebegrensningsregelen. Se også tolkningsuttalelser avgitt 10. juni 2014 og 4. juli 2014.

Sikkerhet fra nærstående der det foreligger annen sikkerhet

Bestemmelsen om at sikkerhet fra nærstående kan medføre at eksterne lån regnes som interne gjelder i alle tilfeller – også der det foreligger annen sikkerhet. Dette innebærer for eksempel at selv om en uavhengig part har stilt sikkerhet for et lån i et ANS, vil rentene på lånet bli ansett som interne renter dersom ANS-et har en nærstående deltaker (en deltaker som eier minst 50 %).

Tilfeller der det ikke kreves fradrag for en rentekostnad

En skattyter kan velge å ikke kreve fradrag for gjeldsrenter. Renter som det ikke kreves fradrag for inngår ikke i netto rentekostnader ved beregningen av rentefradragsrammen. Avståelse av rentefradrag kan også få betydning for om man overskrider terskelverdien (5 millioner kroner i netto rentekostnader). Renter som det ikke er krevd fradrag for, kan ikke fremføres til fradrag i senere år.

Rentebegrensningsregelen i indre selskap

Eventuell rentebegrensning beregnes i det indre selskapet som om selskapet var skattyter. I et indre selskap vil lån bli tatt opp gjennom hovedmannen som er den som opptrer utad. Slike lån anses som interne dersom hovedmannen er nærstående, dvs. at hovedmannen eier eller kontrollerer minst 50 %.  

Rentebegrensning ved fusjon

Rentekostnader mellom nærstående selskaper som fusjoneres med virkning for inntektsåret, anses ikke som interne renter når de medtas ved samlet ligning av de fusjonerte selskapene i fusjonsåret. Heller ikke regelen om omklassifisering av eksterne renter til interne renter kommer til anvendelse i slike tilfeller.

Nærståendebegrepet for kommandittselskap

Etter selskapsloven § 3-9 annet ledd kan det avtales at komplementaren skal ha alminnelig beslutningsmyndighet i selskapet. En slik avtale innebærer at komplementaren kontrollerer kommandittselskapet. Komplementaren blir dermed nærstående til kommandittselskapet. Renter på lån fra ekstern långiver til kommandittselskapet blir i slike tilfeller regnet som interne renter.

Fremføring av rentefradrag når netto rentekostnader ikke overstiger 5 millioner kroner

I tilfeller der summen av årets renter og fremførbare renter fra tidligere inntektsår ikke overstiger 5 millioner vil skattyteren få uavskåret fradrag for årets renter, men det kan ikke fremføres renter fra tidligere år til fradrag. Fremførbare renter fra tidligere år vil dermed videreføres til fradrag i påfølgende år.