Transaksjonskostnader og mva

Ny dom gir ikke fradrag for inngående avgift på kostnader pådratt ved salg av fast eiendom.

Publisert:

Oslo tingrett har avsagt dom i saken finansdepartementet hadde anlagt mot skatteklagenemnda.

Saken gjaldt spørsmål om fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader pådratt ved salg av fast eiendom. Eiendommene hadde enten vært brukt i avgiftspliktig utleievirksomhet eller i egen avgiftspliktig virksomhet. Nemnda kom til at det var tilstrekkelig tilknytning mellom kostnaden og avgiftspliktig virksomhet til å gi mva fradrag.

Retten kommer til motsatt resultat og gir finansdepartementet medhold i at det ikke er fradragsrett. Retten begrunner dette med at omkostningene til salg av eiendommene knytter seg vesentlig nærmere til det enkeltstående avgiftsunntatte salget enn til selskapets avgiftspliktige utleievirksomhet. Retten mener derfor at omkostningene ikke hadde en slik relevant og så naturlig og nær tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten at tilknytningskriteriet var oppfylt.