Uendret grense for revisjonsplikt

Aksjelovutvalget foreslår ingen endring i grensen for revisjonsplikt. Små konserner unntas fra revisjonsplikt. Stiftelseslovutvalget forslår å beholde revisjonsplikt for alle stiftelser.

Publisert: Revisjon Selskapsrett

Revisjonsplikten

Utvalget som har vært ledet av professor Tore Bråthen, foreslår å beholde dagens terskelverdier for hvilke selskaper som har kunnet fravelge revisjon. Det betyr at omsetningsgrensen på fem millioner kroner blir uendret om regjeringen følger utvalgets forslag. Heller ikke balansesummen på 20 millioner kroner eller 10 ansatte foreslås endret.

Utvalget foreslår i NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping at morselskaper ikke skal ha revisjonsplikt om morselskapet oppfyller vilkårene for revisjonsfritak. Størrelseskriteriene skal i tillegg vurderes for konsernet. 

Selskapene må etter forslaget ved stiftelsen velge om de vil ha revisor eller ikke. Til nå har man ved stiftelsen måtte gi styret en fullmakt til å fravelge revisjon etter at selskapet er stiftet.

I innstillingen fra stiftelseslovutvalget (NOU 2016:21) foreslås det å beholde revisjonsplikten for alle stiftelser.