Unntak fra krav om fysisk møte i selskapsorganer

Det er foreslått midlertidige forskrifter om unntak fra regler om fysisk møte i styret, generalforsamling, årsmøte og bedriftsforsamling mv. Revisorforeningen støtter tiltaket.

Publisert:

Forslagene er fremmet av Næringsdepartemenet og Kommunaldepartementet.

Vi har avgitt følgende høringsuttalelse til Næringsdepartementet:

"Revisorforeningen støtter forslaget til forskrifter som åpner for at saksbehandlingen i styret, generalforsamlingen, bedriftsforsamlingen og andre foretaksorganer kan skje uten fysiske møter. Dette er et helt naturlig og riktig tiltak for å begrense smittefare og gi personlig trygghet under koronavirusutbruddet.
I tillegg til å presisere at møtekravene i selskapslovgivningen kan oppfylles ved å avholde video- eller telefonmøter, åpnes det i forslaget for skriftlig eller annen betryggende saksbehandling. Forutsetningen er reell deltakelse og en samlet behandling av sakene så langt det er mulig. Styrets leder kan alene beslutte at styremøter skal avholdes uten fysisk møte. Retten for det enkelte styremedlem og daglig leder til å kreve møtebehandling, suspenderes. I tillegg skal det enkelte styremedlem kunne kreve å delta per telefon eller video eller annen betryggende måte. Styret skal også sørge for at revisor, daglig leder og andre som har rett eller plikt til å delta, kan delta på generalforsamlingen uten å være fysisk til stede. Vi støtter alle disse grepene.
Forslaget omfatter aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, ulike finansforetak, samvirkeforetak, stiftelser, ansvarlige selskaper og kommandittselskaper. Vi mener det er behov for at tiltaket også blir gjort gjeldende for boligsameier, borettslag og boligbyggelag."

Kommunaldepartementet fremmet kort tid etter tilsvarende forslag for eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag, som vi også har støttet.