Unntak fra krav til fysisk møte i foretakslovgivningen

Revisorforeningen støtter forslag til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen, men etterlyser utsatt frist for årsregnskap og generalforsamling.

Publisert:

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av covid19).

De foreslåtte tiltakene

  • Styremøter, generalforsamling og årsmøte kan gjennomføres uten fysisk oppmøte. Det samme gjelder styrets møte med revisor etter revisorloven § 2-3.
  • Også samvirkeforetak, ansvarlige selskaper og kommandittselskaper, statsforetak og stiftelser kan signere møteprotokoller ved elektronisk signatur.
  • Styret i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak kan fravike vedtektsfestede frister for å avholde ordinær generalforsamling eller ordinært årsmøte og istedenfor følge de lovbestemte fristene.

Forslaget viderefører i det vesentlige bestemmelser som allerede fastsatt i forskrifter gitt med hjemmel i koronaloven, men skal gjelde fram til 31. oktober 2020. Departementet tar sikte på at loven skal vedtas så raskt som mulig. Høringsfristen er derfor satt så tidlig som onsdag 29. april. 

Revisorforeningen støtter forslaget i vårt høringssvar, men påpeker at det bør gjøres tilsvarende unntak fra vedtektsbestemmelser i foreninger mv. som ikke er regulert gjennom en egen lov.

Det fremmes ikke forslag om utsettelse av fristene for årsregnskap og generalforsamling - skal vurderes nærmere

Revisorforeningen har i flere omganger spilt inn behovet for å utsette fristene for årsregnskap og generalforsamling. Dette krever lovendring og vi foreslår at dette fremmes i samme proposisjon.

Fysiske møter etter koronakrisen

Revisorforeningen mener at de fleste av lovbestemmelsene det vises til i høringsnotatet forsvarlig kan forstås slik at det kan gjennomføres fjernmøter. Hvis departementet stadfester en lovforståelse i i strid med dette, mener vi det er et unødvendig hinder for forsvarlige forenklinger når koronakrisen er over. Vi anbefaler derfor at departementet moderer omtalen av gjeldende rett i proposisjonen.