Unntak fra kravet til redegjørelse om aksjeinnskudd

Justisdepartementet har fastsatt forskrift om unntak fra kravet til redegjørelse om aksjeinnskudd med andre eiendeler enn penger

Publisert:

Ved endringen av aksjeloven fra 1. juli ble det i aksjeloven § 2-6 nytt fjerde ledd vedtatt en hjemmel for i forskrift å fastsette unntak fra kravet om redegjørelse etter § 2–6 for «… tilfeller der aksjer tegnes mot innskudd i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter eller mot innskudd med andre eiendeler enn penger når verdien av innskuddet fremgår av et revidert, lovpålagt årsregnskap».

Slik forskrift er nå vedtatt av Justisdepartementet med virkning fra 15. november 2013. Unntak fra redegjørelse kan besluttes ved innskudd av omsettelige verdipapirer og for eiendeler der verdien fremgår av et revidert årsregnskap. Nærmere vilkår fremgår av forskriften.

Unntaket gjelder både ved stiftelse og kapitalforhøyelse med tingsinnskudd og får virkning for både aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.

I de tilfeller man benytter seg av unntaket fra redegjørelse, skal stifterne eller styret i stedet utarbeide en erklæring som skal inneholde:

  • en beskrivelse av aksjeinnskuddet, 
  • opplysninger om aksjeinnskuddets verdi, grunnlaget for verdivurderingen og vurderingsmåten, 
  • en uttalelse om at verdien av aksjeinnskuddet minst svarer til pålydende av de aksjer som skal utstedes som vederlag, med tillegg av eventuell overkurs, 
  • en uttalelse om at det ikke er oppstått nye omstendigheter av betydning for den opprinnelige verdivurderingen.

Ved stiftelse skal erklæringen vedlegges stiftelsesdokumentet. Ved kapitalforhøyelse skal erklæringen inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. For aksjeselskaper skal erklæringen vedlegges meldingen av selskapet eller kapitalforhøyelsen til Foretaksregisteret.