Unntak fra rentebegrensningsregelen i ANS

Dersom långiver ved avtale frafaller sin rett til å fremme krav mot deltakerne i et ANS for långivers krav, anses ikke deltakerne å ha stilt sikkerhet for selskapets gjeld. Gjelden omfattes ikke da av rentebegrensningsregelen.

Publisert:

Dette er Skattedirektoratets konklusjon i BFU 8/15.

I en prinsipputtalelse fra Finansdepartementet av 10. juni 2014 kom departementet til at sikkerhetsstillelse som bygger på selskapsform, også er å anse som sikkerhetsstillelse i relasjon til skatteloven § 6-41 og avskjæring av rentefradrag. Renter knyttet til et deltakerliknet selskaps lån fra en ikke-nærstående part vil dermed omklassifiseres til interne renter dersom det deltakerliknede selskapet har en nærstående deltaker, dvs. en deltaker med minst 50 prosent eierandel.

I et ansvarlig selskap var långiver av den oppfatning at det var mer enn god nok sikkerhet for selskapets gjeld i selskapets eiendeler. Långiver var derfor villig til å frafalle sin rett til å fremme krav mot deltakerne etter selskapsloven § 2-4 ved avtale mellom långiver, deltakerne og selskapet.

Direktoratet la til grunn at deltakerne selskapsrettslig kan begrense sitt ansvar overfor en kreditor ved en slik avtale.  Dette medfører videre at deltakerne ikke lenger anses for å ha stilt sikkerhet for denne gjelden etter skatteloven § 6-41 (6) og at rentene på denne gjelden derfor ikke omfattes av rentebegrensningsregelen i skatteloven § 6-41.