Utbytte som motregnes mot skattepliktige aksjonærlån

Skatteetaten har sendt ut informasjon om hvordan utbytte som motregnes mot skattepliktig aksjonærlån skal innrapporteres i aksjonærregisteret.

Publisert: Skatt

Med virkning fra 7. oktober 2015 skattlegges lån fra selskap til personlig aksjonær som utbytte. Slike lån innrapporteres i aksjonærregisteret som egen hendelse i post 8 på selskapsnivå (aksjonærlån). På aksjonærnivå innrapporteres lånet som utbytte i post 21.

Tilbakebetaling av skattlagte aksjonærlån

Lån skal tilbakebetales. Tilbakebetaling av lån som er skattlagt som utbytte tillegges inngangsverdien og innbetalt kapital på aksjene. Nedbetalingen på lånet rapporteres som en egen hendelse i post 22 i aksjonærregisteret (nedbetaling av skattepliktig lån). Post 5 og 6 (innbetalt aksjekapital og innbetalt overkurs) må korrigeres tilsvarende det beløp som er ført i post 22.

Tilbakebetaling ved motregning mot utbytte

Lånet kan også tilbakebetales ved at besluttet utbytte motregnes mot lånet. I slike tilfeller skal utbyttet ikke regnes som skattepliktig utbytte for aksjonæren.

I de tilfeller utbytte motregnes mot et tidligere skattlagt lån har det har vært vanlig å unnlate å innrapportere utbyttet i post 8 i aksjonærregisteret. På den måten har man vært sikker på at utbyttet ikke blir skattlagt (en gang til). Dette har også blitt anbefalt av skatteetaten bl.a. under skatteetatens årskonferanse for regnskapsførere og revisorer.

Skatteetaten har imidlertid nå kommet med en korreksjon. Der heter det at utbyttet skal innrapporteres som utbytte (post 8 og 21), selv om utbyttet motregnes mot et skattlagt aksjonærlån og derfor ikke skal skattlegges.  Aksjonærregisteret motregner utbytte automatisk mot aksjonærlån som er innrapportert på aksjonærregisteroppgaven.

Lån fra før 7. oktober 2015 som er omklassifisert til utbytte

Skatteetaten presiserer at for lån som er tatt opp før 7. oktober 2015 som er omklassifisert til utbytte av skatteetaten som avregnes mot utbytte, skal utbyttet ikke innrapporteres som utbytte i aksjonærregisteret.