Utkast til strømstøtteforskrift sendt på høring

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter.

Publisert:

Om energitilskuddsordningen

Det etableres en ny søknadsbasert rammestyrt ordning administrert av Enova for spesielt utsatte bedrifter. Ordningen avgrenses til bedrifter med minst 3 pst. strømintensitet første halvår 2022, målt som faktiske strømkostnader som andel av omsetning i denne perioden. Strømkomponenten av ordningen vil beregnes basert på kostnader for 1. oktober til og med 31. desember 2022, og ordningen vil åpne for søknader i løpet av november.

Tilskudd beregnes utfra en modell med to støttetrinn.

  • Støttetrinn I: inntil 25 pst. av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh. Bedriften må som minimum gjennomføre energikartlegging.
  • Støttetrinn II: inntil 45 pst. av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh. Bedriften må gjennomføre energikartlegging, og i tillegg søke om tilskudd til og gjennomføre energitiltak.
  • Bedriften får tilskudd på inntil 50 pst. av investeringskostnaden knyttet til energitiltaket.

Makstaket for forbruksbasert tilskudd gjennom trinn I og II til hver bedrift under ordningen er på 3,5 mill. kroner. Dette makstaket gjelder uavhengig om bedriften ligger i støttetrinn I eller II. Sammen med investeringstilskuddet er makstaket 5 mill. kroner.

Bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører

Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innhold i søknaden. Bekreftelsen skal gis elektronisk i den formen tilskuddsmyndigheten bestemmer før søknad sendes inn. Etter forslaget kan kostnaden for bekreftelse refunderes med 80 prosent, men maksimum med 5 000 kroner.

Der det er gitt tilskudd til energitiltak over 1 million kroner skal et prosjektregnskap inkludert rapport for avtalte kontrollhandlinger signert av revisor/autorisert regnskapsfører vedlegges.

Utbytteforbud

Det innføres tilbakebetalingsplikt for støtte dersom det vedtas utbytte mv. i perioden fra forskriften trer i kraft t.o.m. 31. desember 2023. Dette omfatter vedtak om utdeling av utbytte og andre disposisjoner som må ligge innenfor rammen av det selskapet kan dele ut som utbytte, herunder bl.a. konsernbidrag. Også lån og sikkerhetsstillelse til personlig aksjonær og dennes nærstående som skal beskattes som utbytte etter skatteloven § 10-11 fjerde ledd, omfattes.

 Tilsvarende regel gjelder for utdelinger av overskudd fra andre selskapsformer enn aksjeselskaper, herunder fra ANS/DA og SA.

Høringsfrist

Høringsfristen er satt til fredag 11. november 2022.