Utleie av bil via nettbasert markedsplass

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om skatteplikt ved utleie av bil via nettbasert markedsplass (nettsted/app/programvare).

Publisert:

Uttalelsen gjelder bare for tilfeller skattyter leier ut privatbilen til tredjeperson og ikke tilfeller der skattyter selv kjører bilen og utfører kjøreoppdrag.

Nettbasert utleie

Bilutleie via nettbasert markedsplass består i at en privatperson (eller virksomhet) leier ut privatbil til bruker av et gitt nettsted/app/programvare. Det er vanligvis slik at leietaker betaler en dagrate for leie av bilen (med tillegg for kjøring utover inkluderte km). Nettbasert markedsplass tar en andel av vederlaget. Leietaker betaler imidlertid selv for drivstoff og bompenger, og eventuelle parkerings- og fartsbøter. Forsikring av utleieforholdet håndteres gjerne av nettbasert markedsplass, men antas å belastes utleier via andelen til nettbasert markedsplass.

Skatteplikt og fradragssats

I utgangspunktet er inntekter fra bilutleie skattepliktig som kapitalinntekt med en skattesats på 27 % for inntektsåret 2015 og 25 % for inntektsåret 2016.

Slik utleie anses imidlertid i praksis ikke å gi et skattepliktig overskudd dersom eieren også bruker bilen privat og utleieinntekten er på under kr 10 000.

Dersom utleieinntektene overstiger fribeløpet på kr 10 000 inntrer skatteplikt fra første krone. Kostnader pådratt i forbindelse med bilutleien kan fradras med en sats på kr 3,30 pr. km. (inntektsåret 2015) hvor leietakeren dekker drivstoff selv. Dette forutsetter at bilen ikke regnes som yrkesbil, se nedenfor.

Ved utleie av andre fremkomstmidler der leietaker dekker drivstoff selv kan man ta utgangspunkt i satsen i takseringsreglene § 1-2-6 og redusere denne med 20 %.

For senere inntektsår vil det bli foretatt en nærmere vurdering av regelverket for å tilpasse det til slik utleie.

Andre kostnader

Enkelte kostnader kan fradragsføres i tillegg. Dette gjelder bl.a. eventuelle kostnader til parkering, bompenger, ferge og lignende dersom kostnadene dekkes av utleier og er knyttet til bilutleien. Det gis også fradrag for kostnader til utbedring av bilskade eller egenandel/bonustap ved skade oppstått under bilutleie dersom utleier dekker kostnadene. Øvrige bilkostnader anses omfattet av satsen.

Yrkesbil – over 6000 km

Dersom bilen utelukkende brukes til inntektsgivende bilutleie (og/eller yrkeskjøring) anses bilen som yrkesbil. Bilen anses også som yrkesbil dersom kjøring i forbindelse med inntektsgivende bilutleie (og/eller yrkeskjøring – både i lønnet arbeid og virksomhet) utgjør minst 6000 km per år. Forholdene over en treårsperiode bør imidlertid legges til grunn.

I slike tilfeller gjelder reglene for yrkesbil, herunder reglene om tilbakeføring for privat bruk. Se Lignings-ABC stikkord «Bil – fradrag for bilkostnader» pkt. 3. Det er ikke mulig å fradragsføre etter sats dersom bilen anses som yrkesbil.

Virksomhet

Det kan tenkes tilfeller der utleieinntektene ikke skal beskattes som kapitalinntekt, men som virksomhetsinntekt. Dette beror på en konkret helhetsvurdering.

Dette gjelder typisk der eier av bilen er selvstendig næringsdrivende og bilen anses som driftsmiddel (dvs. yrkesbil) i næringsvirksomheten. Beløpsgrensen på kr 10 000 gjelder ikke ved utleie i næringsvirksomhet.