Utsettelse av fristene i årsoppgjøret

14.06: Vedtak i Stortinget om å utsette fristene for årsregnskapet med to måneder. 06.04: Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020.

Publisert:

Årsregnskapet mv.

14.06: Utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021 er vedtatt i Stortinget, og lovendringene forventes sanksjonert i neste statsråd med umiddelbar ikrafttredelse.

07.05: Regjeringen foreslår i Prop. 188 L (2020-2021) å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021. 

Den samme utsettelsen vil gjelde fristen for å avholde ordinær generalforsamling i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, ordinært årsmøte i samvirkeforetak, ordinær generalforsamling for boligbyggelag og borettslag, samt ordinært årsmøte for eierseksjonssameier.

Det foreslås videre at fristen for å ilegge gebyr for forsinket innsending til Regnskapsregisteret utsettes til 1. oktober 2021.

Forslaget vil ikke gjelde for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked, eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Det foreslås at loven gjelder frem til 10. november 2021.

09.04: Forslaget ble sendt på høring.

14.04Revisorforeningen støtter høringsforslaget, men mener den midlertidige loven bør gjelde frem til 1. januar slik som i fjor og ikke bare til 10. november .  

Skattemeldingen for 2020

06.04: Det er fastsatt en forskrift om at Skattekontoret etter søknad kan gi utsatt leveringsfrist til 20. august 2021 for skattemelding for 2020. 

Les mer her om hvordan du søker om utsettelse mv. Merk at grensen på 10% av klientmassen, ikke gjelder i år. Det har imidlertid ikke vært mulig å slå av den automatiske begrensningen i skjemaet på så kort tid. Skatteetaten har opplyst at du derfor må overstyre dette ved å legge inn et fiktivt høyt antall klienter i feltet "Oppgi totalt antall klienter".

Vi har tatt opp med Finansdepartementet at fristen burde vært utsatt til 31. august uten behov for søknad, men vi har ikke blitt hørt. Se begrunnelsen her.

Frister for merverdiavgift

Fristen for levering av skattemelding og for betaling for 1. og 2. termin merverdiavgift, er fremdeles henholdsvis 10. april og 10. juni. Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt dersom meldingen leveres etter fristen, men det vil påløpe forsinkelsesrente som normalt ved for sen betaling.