Utsettelse av regnskapsfrister i kommunal sektor

Revisorforeningen støtter utsettelse av fristene i kommuneloven for å avgi revisjonsberetning fra 15. april til 15. juni og for å vedta årsregnskapet fra 30. juni til 15. september.

Publisert:

 Utsettelses av frister innen regnskapsrapporteringen

Revisorforeningen slutter seg til at det på grunn av koronakrisen er behov for å utsette fristene i kommuneloven for å

  • avgi revisjonsberetning
  • avgi revisors uttalelse om resultatet av den forenklete etterlevelseskontrollen med kommunens økonomiforvaltning
  • vedta årsregnskap for kommuner, fylkeskommuner og kommunale enheter 

I vårt høringssvar til Kommunaldepartementet påpeker vi at kommuner og kommunale foretak har i utgangspunktet en noe enklere situasjon enn selskaper mv. i privat sektor når det gjelder å overholde firster for regnskapsrapporteringen, fordi årsregnskapene allerede er avlagt. Fristen for dette gikk ut i februar. Kommunale enheter har heller ikke like omfattende skatterapportering som private foretak.

Det må likevel være klart at det vil kunne være svært krevende, og i mange tilfeller uforsvarlig, å avgi revisjonsberetning innen 15. april. Vi viser her til departementets vurdering, som vi slutter oss til:

«Departementet har forståelse for at det i mange tilfeller kan være vanskelig, kanskje også umulig, for revisor å avlegge revisjonsberetning innen 15. april, som følge av Covid-19-utbruddet. Fristen som loven setter er naturligvis satt med utgangspunkt i en normalsituasjon. Utbruddet av Covid-19 har medført at revisor etter alt å dømme har fått betydelig vanskeligere arbeidsvilkår med hensyn til å kunne avlegge revisjonsberetningen til normalt tid. Det er derfor behov for å utvide denne fristen.»

Når fristen for revisjonsberetningen utsettes, må også fristen for å vedta årsregnskapet utsettes. Som departementet påpeker, skal regnskapet behandles i kontrollutvalget og formannskapet før behandlingen i kommunestyret.

De foreslåtte fristene er i tråd med innspill fra NKRF.

Adgang til fjernmøter i interkommunale selskaper

Revisorforeningen støtter forslaget om at representantskapet, styret og avviklingsstyret i et interkommunalt selskap får adgang til å ha møter som fjernmøter.

Utsettelse av frist for årlig innberetning om inntekter og kostnader for politiske partier

Revisorforeningen støtter at politiske partier gis utsatt frist for årlig innberetning om inntekter og kostnader etter partiloven § 18. Det foreslås at fristen utvides fra fem måneder etter regnskapsårets avslutning (1. juni) til 15. september. Begrunnelsen er først og fremst at årsmøter ikke kan avholdes som planlagt.

Vi stiller spørsmål ved om en utsettelse til 15. september vil være tilstrekkelig. Vi ville i utgangspunktet gitt utsatt frist til ut oktober. Hvis ikke mener vi at det bør gis en forskriftshjemmel til å forlenge fristen ut over 15. september.

Forslag om egen midlertidig lov

Revisorforeningen er enig med departementet i at det er nødvendig å fastsette fristutsettelsene i en egen midlertidig lov, og ikke med hjemmel i koronaloven som bare gjelder for en måned av gangen.