Utstedelse av salgsdokument i bygge- og anleggsvirksomheten – Avregning av forskudd

Når det er mottatt forskudd, skal det utstedes salgsdokument i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Plikten til å utstede salgsdokument gjelder bare den delen av betalingen som tilsvarer verdien av de arbeidene som er utført i perioden.

Publisert:

Skattedirektoratet har uttalt seg om utstedelse av salgsdokument når det oppkreves forskudd, både før arbeidet starter opp og underveis i prosjektet. Skattedirektoratet uttaler at bestemmelsen i bokføringsforskriften § 8-1-2a om behandling av "delbetalinger" kommer til anvendelse også for forskudd. 

Se Skattedirektoratets prinsipputtalelese.