Utstedelse av salgsdokument ved avgiftsplikt på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og behandling

Revisorforeningen ber om at Finansdepartementet ser på reglene for utstedelse av salgsdokument.

Publisert:

Alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling har hittil vært unntatt fra merverdiavgift og det er derfor anledning til å fakturere tjenesten på forskudd. Ofte faktureres kunden en god stund før inngrepet skal finne sted.

Salgsdokumentet skal utstedes snarest mulig og senest en måned etter levering, jf bokføringsforskriften § 5-2-2. Det er ikke anledning til å utstede salgsdokument inklusive merverdiavgift før en avgiftspliktig vare eller tjeneste er levert. For enkelte tjenester er det imidlertid anledning til å forskuddsfakturere inkl merverdiavgift, jf bokføringsforskriften § 5-2-6.

Vi mener departementet bør vurderer om det er behov for å gjøre endringer i bokføringsforskriften § 5-2-6 slik at også alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og behandling kan anses som tjenester hvor utstedelse av salgsdokument kan skje før levering har funnet sted. 

Det vil gjøre det mulig å videreføre dagens etablerte praksis i bransjen, og vil kunne bevisstgjør kundene på om de skal gjennomføre behandlingen noe som er i tråd med Stortingets anmodningsvedtak nr. 839 (2017-2018). Det vil sikre at den avgiftspliktige får oppgjør og at også merverdiavgiften blir betalt. Faren for avgiftsunndragelse i form av at mottaker av tjenesten får et salgsbilag med inngående avgift er liten. Salget av tjenestene vil i hovedsak skje hvor mottaker er privatpersoner uten fradragsrett for inngående avgift.