Uttaksbeskatning ved overføring av gårdsbruk

Overføring av gårdsbruk ved gave eller gavesalg med påfølgende bortforpaktning til giveren i en periode før mottakeren begynner med aktiv drift, utløser normalt uttaksbeskatning for giveren.

Publisert:

Dette skriver Skattedirektoratet i en prinsipputtalelse.

Etter skatteloven § 9-7 fjerde ledd er det unntak fra uttaksbeskatning dersom mottakeren er arveberettiget etter arveloven og vedkommende overtar hele eller deler av virksomheten.

Med å overta virksomheten menes at virksomheten må videreføres av mottakeren i en viss tid.

Det er antatt at vilkåret om å overta virksomheten er oppfylt dersom den faste eiendommen som virksomheten drives fra blir overført, selv om enkeltpersonforetaket forblir hos giveren. Forutsetningen er at det som overføres oppfyller vilkårene til å utgjøre virksomhet i skatterettslig forstand.

Bortforpaktning av jordbruk regnes vanligvis ikke som virksomhet, jf. Lignings-ABC (2014/15) stikkord «Jordbruk – forpaktning» pkt. 2.2. Skattedirektoratet kom derfor til at vilkårene for unntak fra uttaksbeskatning vanligvis ikke er oppfylt ved overføring av gårdsbruk som beskrevet.

Det kan tenkes unntak fra dette i helt særegne tilfeller. Forutsetningene må da være at bortforpaktningen i seg selv anses som virksomhet.