Utvalg anbefaler lovpålagt plikt til å kjenne til og informere om arbeidsforholdene i hele leverandørkjeden

Etikkinformasjonsutvalget foreslår en ny lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger. Intensjonen er at dette på sikt skal gi et bedre vern av grunnleggende rettigheter og arbeidsvilkår.

Publisert:

Lovforslaget

Utvalgets sluttrapport kommer i to deler. Den første presenterer forslag til lov om informasjonsplikt. Den andre er en omfattende kartlegging av dagens situasjon, utfordringene knyttet til verdi- og leverandørkjeder og lover og regler fra andre land. Rapporten gir derfor god oversikt over temaet.


Utvalgets forslag til ny lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger innfører flere plikter for de næringsdrivende:

  • Alle virksomheter pålegges en kunnskap- og informasjonsplikt slik at forbrukere, organisasjoner og andre kan spørre en virksomhet om menneskerettighets- og arbeidsforhold i leverandørkjeden.
  • Større virksomheter pålegges å offentliggjøre aktsomhetsvurderinger. En aktsomhetsvurdering innebærer at virksomheten kartlegger egen leverandørkjede for mulig negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid og redegjør for hvordan dette håndteres.
  • Virksomheter som omsetter forbrukervarer pålegges å offentliggjøre informasjon om varens produksjonssted, dvs. fabrikken eller anlegget der størstedelen av sluttproduktet er satt sammen. Et mindretall i utvalget går mot dette.
  • Informasjons- og rapporteringsplikten vil gjelde menneskerettighetene i tråd med gjeldende konvensjoner og definisjoner av anstendig arbeid fra FNs Global Compact og Bærekraftsmålene.
  • Forbrukertilsynet vurderes som håndhevingsmyndighet, og at tilsynet skal kunne fastsette dagbøter til virksomheter som bryter med informasjonspliktene.

Utvalget mener en informasjonsplikt både vil gi forbrukere og interessenter rett til informasjon og fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid.

Etikkinformasjonsutvalget

Etikkinformasjonsutvalget har jobbet siden juni 2018 med å kartlegge graden av åpenhet i leverandørkjeder. Mandatet til utvalget har vært å vurdere om næringsdrivende skal ha en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder.

Revisorforeningen

Revisorforeningen støtter arbeidet med å sikre større åpenhet og tillit i verdi- og leverandørkjeder. Kunder og interessenter trenger relevant informasjon for å gjøre gode valg. Vi vil vurdere det konkrete lovforslaget nærmere i høringen.

Rapporten er ute til høring med frist 23. mars 2020.