Utvalg skal utrede opplysnings- og taushetsplikt for skatterådgivere

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt.

Publisert: Skatt

Utvalget skal vurdere balansegangen mellom Skatteetatens behov for kontrollopplysninger og skatterådgivernes behov for klientkonfidensialitet.

En del av skatteforliket som ble inngått mellom de fleste av partiene på Stortinget under behandlingen av Scheel-utvalgets forslag og Skattemeldingen (St. meld. 4 (2015-2016) - «Bedre skatt») var at det skal opprettes et ekspertutvalg som skal vurdere om det bør gjøres begrensninger i skatterådgiveres, herunder advokaters, taushetsplikt på skatteområdet. Det skal også vurderes om skattyteres og deres rådgiveres plikt til å gi kontrollopplysninger bør utvides til å gjelde informasjon om selskapsstrukturer og formålet med finansielle transaksjoner. Det skal også vurderes om skatterådgiveres skatteplanleggingspakker skal pålegges opplysningsplikt.

Internasjonalt går også utviklingen i retning av at det stilles strengere krav om opplysningsplikt for skattepliktige og deres rådgivere. I OECD/G20s BEPS-prosjekt (Base Erosion and Profit Shifting), anbefales blant annet tiltak som kan gi skattemyndighetene informasjon om potensielle opplegg for skatteomgåelse, herunder opplysningsplikt om såkalte skatteplanleggingspakker.

Utvalget skal ledes av professor Morten Kinander. Fagdirektør Harald Brandsås i Revisorforeningen er oppnevnt som medlem av utvalget.

Utvalget skal levere sin rapport innen 31. desember 2018.