Utviklingen i Skatteetatens kontroller

Finansministeren har lagt fram tall som viser utviklingen i antall kontroller fra 2010 til 2018 fordelt på kontrolltype.

Publisert:

Tall Finansministeren la fram som svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Hadia Tajik den 3. februar 2020 viste at andelen av kontrollerte selskap og næringsdrivende sank fra 12,9 prosent i 2010 til 5,7 prosent i 2018.

Som svar på oppfølgingsspørsmål fra Hadia Tajik har Finansministeren nå lagt fram tall på antall kontroller i den samme perioden fordelt på de forskjellige typer kontroll.

Tallene viser bl.a. at det i perioden 2012 til 2018 var om lag en halvering av antall etterkontroller (avdekking, oppfølging og undersøkelse) fra ca 7 000 til litt over 3 500 og at antall oppgavekontroller merverdiavgift sank fra om lag 20 800 til 10 300. Antall såkalt utvidet kontroll under likningen sank fra om lag 33 000 til litt under 14 000 i samme periode. Det var imidlertid en økning i antall arbeidsgiverkontoller fra om lag 9 000 til 10 900.

Tallene fremgår av Finansministerens svar den 17. februar 2020.

Finansministeren understreker igjen at utviklingen i kontrollomfanget må ses i sammenheng med at Skatteetaten de siste årene har endret arbeidsmetodikk ved i større grad å legge vekt på helhetlig virkemiddelbruk. Skatteetatens valg av virkemidler skjer på grunnlag av kunnskap om risiko og hva som gir størst grad av etterlevelse i ulike målgrupper.

Store foretak

Når det gjelder spørsmålet om det er forskjell på kontrollhyppighet etter størrelsen på foretaket, svarer Finansministeren at dette er tall som ikke kan hentes direkte ut av Skatteetatens statistikker og som derfor vil være tids- og ressurskrevende å innhente. Skatteetaten har imidlertid en egen storbedriftsavdeling som følger opp de store konsernene med risikovurderinger og bransjeanalyser. Kontroll er bare et av flere virkemidler.

Denne avdelingen har også ansvar for etatens internprisingsarbeid.