VAT i EU

Alle medlemslandene i EU er undergitt et felles merverdiavgiftsdirektiv. Direktivet har bestemmelser om grensekryssende handel.

Publisert:

EUs merverdiavgiftsreform har ført til endringer for grensekryssende handel.

For e-handel av varer og tjenester til forbrukere i EU gjelder ordningene OSS (One Stop Shop) og IOSS (The Import One Stop Shop). Ordningene innebærer forenklede registrering og rapporteringsløsninger for virksomheter som har omsetning i flere medlemsstater. Avgift skal beregnes med VAT-satsen i kjøpers medlemsstat. Selger rapporterer merverdiavgiften i OSS eller IOSS-ordningene. Mellom landene skjer det et oppgjør slik at riktig VAT tilføres riktig medlemstat.

EU-kommisjonen foreslår moderniseringer. Forslagene har til hensikt å:

  • gjøre merverdiavgiftssystemet mer egnet for e-handel
  • bidra til å bekjempe svindel og forbedre rettferdighet
  • redusere administrative byrder
  • samlet sett gjøre mva-rapporteringen mer effektiv

Det foreslås bestemmelser for å fremme e-fakturering og bestemmelser som fører til en tilnærmet sanntidsrapportering for grenseoverskridende handel i EU innen 2028.