Veileder til kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften i kommunene

Veilederen inneholder merknader til kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften for kommunene.

Publisert:

Kommuneloven inneholder de fleste sentrale bestemmelsene om kontrollutvalget og revisjonen. Den nye forskriften utfyller kommunelovens bestemmelser om kontrollutvalg og revisjon, som i det vesentlige er regulert i kapitlene 23 og 24. Forskriften erstattet de nå opphevede forskriftene om kontrollutvalg og revisjon. Lovens bestemmelser er i liten grad gjentatt i den nye forskriften.

Veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets merknader til de enkelte bestemmelsene i kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften. For nærmere veiledning om lovens bestemmelser vises det til lovens forarbeider: