Verdsettelsesrabatten i formue

Verdsettelsesrabatten i formue fra 2017 får virkning for verdsettelse av aksjer i skattemeldingen for 2016 for selskaper som eier næringseiendom.

Publisert: Skatt

Som del av statsbudsjettet for 2017 er det vedtatt en særskilt verdsettelsesrabatt for aksjer, grunnfondsbevis, aksjeandelen av andeler i verdipapirfond, andeler i deltakerlignede selskap samt driftsmidler. Rabatten skal være 10 pst i 2017 og 20 pst i 2018.

Gjeldsfradraget som tilordnes den rabatterte eiendelen skal reduseres med den samme prosentsatsen som eiendelen.

Som ledd i budsjettforliket ble det vedtatt at verdsettelsesrabatten på sekundærboliger skal reduseres til 10 pst i 2017. Dette gjelder imidlertid ikke for næringseiendom som skal beholde verdsettelsesrabatten på 20 pst i 2017.

Verdsettelse av aksjer for 2016

Det gis verdsettelsesrabatt på aksjer. For å unngå at det gis rabatt to ganger skal eiendelene derfor verdsettes til full verdi i selskapet med fullt gjeldsfradrag ved beregningen av aksjenes skattemessige formuesverdi. Verdsettelsesrabatten gis på aksjene.

Ved formuesligningen for inntektsåret 2017 skal aksjonæren benytte formuesverdien på aksjene pr 1. januar 2017. Denne fastsettes i aksjeselskapets skattemelding for inntektsåret 2016. I og med at det er vedtatt at næringseiendom skal beholde verdsettelsesrabatten på 20 pst for 2017, må næringseiendom verdsettes til 89 prosent og ikke 80 prosent ved beregningen av aksjenes formuesverdi.

Ved formuesligningen for 2017 får aksjonæren en verdsettelsesrabatt på 10 pst på aksjene. Dermed er næringseiendommen medtatt med en verdi på ca. 80 pst (89 minus 10 pst.).

Regelen er inntatt i skatteloven § 4-12 nytt syvende ledd.

Når formuesverdien 1. januar 2017 brukes som formuesverdi for 2016

Regelen ovenfor gjelder kun dersom formuesverdien på aksjene 1. januar 2017 brukes som grunnlag for formuesverdsettelsen for 2017.

Det følger av skatteloven § 4-13 at verdien 1. januar 2017 skal benyttes ved verdsettelse av aksjer for inntektsåret 2016 bl.a. dersom aksjekapitalen er satt opp eller ned ved innbetaling fra eller utbetaling til aksjonærene. I slike tilfeller må næringseiendommen verdsettes til 80 pst ved verdsettelsen av aksjene. Det gis fullt gjeldsfradrag.