Virkningstidspunkt regnskapslovendringer

Bortfall av notekrav for små foretak trer i kraft med umiddelbar virkning på ikrafttredelsespunktet 1. juli 2021. Øvrige endringer gjelder fra regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 eller senere.

Publisert:

Dette har Finansdepartementet avklart i et svar til Revisorforeningen i juni 2021.

Små foretak som avla 2020-regnskapene etter 1. juli 2021 kunne dermed benytte seg av forenklede notekrav allerede for 2020-regnskapene.

For foretak som følger kalenderåret betyr "regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 eller senere" at de øvrige endringene i regnskapsloven gjelder fra regnskapsåret 2022. Av endringene kan nevnes:

 • Redegjørelsen om samfunnsansvar (regnskapsloven § 3-3 c) gis en utforming som i større grad reflekterer oppbyggingen av bestemmelsen i direktivet. Redegjørelsesplikten gjelder store foretak.
 • I redegjørelsen om foretaksstyring må noterte foretak opplyse om retningslinjer for likestilling og mangfold med hensyn til for eksempel alder, kjønn og utdannings- og yrkesbakgrunn for sammensetning av styre, ledelses- og kontrollorganer og deres underutvalg.
 • Distribusjonsutgifter skal ikke inngå i anskaffelseskost ved tilvirkning
 • Dersom den økonomiske levetiden for goodwill ikke kan anslås pålitelig, skal goodwill avskrives over maksimalt ti år. Nedskriving av goodwill skal ikke reverseres.
 • Det skal skilles mellom utgifter til egen forskning (som alltid skal kostnadsføres) og utgifter til egen utvikling (som kan kostnadsføres). Dersom den økonomiske levetiden for balanseførte utviklingsutgifter ikke kan anslås pålitelig, skal balanseførte utviklingsutgifter avskrives over maksimalt ti år.
 • Noteopplysninger for poster i balanse og resultatregnskap skal ha samme rekkefølge som postene i oppstillingen for balanse og resultatregnskap.
 • Tilføyelser i notekravene for foretak som ikke er små:
  • Det skal opplyses om bruttobeløp for eiendeler og forpliktelser eller inntekter og kostnader som er presentert netto i balanse- eller resultatoppstilling.
  • Det skal opplyses om arten og den økonomiske virkningen av vesentlige hendelser som har inntruffet etter balansedagen, og som ikke er regnskapsført i resultatregnskap eller balanse.

Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler til de nye reglene i regnskapsloven om at dersom den økonomiske levetiden for goodwill/FOU ikke kan anslås pålitelig, skal goodwill/FOU avskrives over maksimalt ti år.