Virkningstidspunkt regnskapslovendringer

Bortfall av notekrav for små foretak trer i kraft med umiddelbar virkning på ikrafttredelsespunktet 1. juli 2021. Øvrige endringer vil gjelde fra regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 eller senere.

Publisert:

Dette har Finansdepartementet avklart i et svar til Revisorforeningen.

Dette innebærer at små foretak som avlegger regnskapene etter 1. juli kan unnlate å ha med informasjonen som kreves i de bortfalte notekravene. Det må imidlertid fortsatt vurderes om opplysningene er nødvendige for å bedømme selskapets stilling og resultat og gi et rettvisende bilde, jf. regnskapsloven § 7-1.

Vi har tidligere omtalt endringene i regnskapsloven her, herunder hvilke notekrav som oppheves fra 1. juli 2021.

Det er fullt mulig for selskapene å avlegge 2020-regnskapene i henhold til hvordan kravene har vært inntil 1. juli, slik at vurderingen av hva endringene innebærer for selskapet kan utsettes. 

Finansdepartementet ser også på om det er behov for en overgangsregel i forskrift til regnskapsloven §§ 5-6 og 5-7. Dette gjelder regelen som innføres om at avskrivningstiden maksimum kan settes til 10 år dersom den økonomiske levetiden for henholdsvis balanseført utvikling og goodwill ikke kan anslås pålitelig.