Tapsfradrag ved gavesalg

I bindende forhåndsuttalelse 7/2015 kom Skattedirektoratet frem til at skattyter hadde rett til skattemessig fradrag for differansen mellom inngangsverdi og markedsverdi ved gavesalg av en kunstsamling.

Publisert:

Saksforholdet

B har en kunstsamling med kostpris kr 7,4 mill. Markedsverdien i dag er kr 5,4 mill. B ønsker å overføre samlingen til sine tre barn ved et gavesalg til samlet kr 1 mill. Barna skal motta samlingen i et sameie med 1/3-andel hver. Hver av barna har hvert sitt AS som igjen eier AS X. Barna planlegger umiddelbart salg av samlingen til AS X for markedsverdi på kr 5,4 mill.

Innsender reiste blant annet spørsmål om transaksjonen ville bli gjenstand for ulovfestet gjennomskjæring, B’s rett til tapsfradrag ved gavesalget og barnas eventuelle tapsfradrag.

Henvendelsen gjelder B (giver) og et av barna (mottaker), men trolig vil de to øvrige barn bli vurdert på samme måte.  

Rettslig utgangspunkt

Giver

Skattedirektoratet forutsatte at samlingen ikke var del av B’s innbo, jf. skatteloven § 9-3, 1. ledd bokstav a, jf. § 5-21, 1. ledd. Gevinst ville da ha vært skattefri og tap ville ikke gitt fradrag. Videre forutsatte direktoratet at vederlaget var reelt og ikke finansiert av giver.

Grunnlaget for tapsfradrag var skatteloven § 6-2, 1. ledd hvor det fremgår at det gis "fradrag for tap ved realisasjon av formuesobjekt i og utenfor virksomhet, etter de nærmere regler og med de begrensninger som følger av kapittel 9."

Av skatteloven § 9-4, 1. ledd følger:

"Det gis fradrag for tap ved realisasjon i samme utstrekning som en gevinst er skattepliktig etter bestemmelsene i dette kapittel."

Det fremgår videre av § 9-2, 1. ledd bokstav a at gavesalg er realisasjon. Rene gaveoverføringer og overføringer til symbolsk vederlag er ikke realisasjon, jf. 3. ledd.

Giver/overdrager kan kreve fradrag for tap ved gavesalg som anses om realisasjon. Gaveelementet (underprisen) ved gavesalg gir imidlertid ikke rett til fradrag på givers hånd ved realisasjon, men giver kan kreve fradrag for differansen mellom omsetningsverdien og givers høyere inngangsverdi etter skatteloven § 9-4, 1. ledd.

Mottaker

Etter skatteloven § 9-7, 3. ledd første punktum skal gavemottaker tre inn i givers inngangsverdier og øvrige skatteposisjoner som er knyttet til formuesobjekter overført ved gave. Ved gavesalg med gevinstoppgjør skal imidlertid mottakers inngangsverdi korrigeres for givers gevinster og tap, for å unngå at gevinster og tap tas i betraktning to ganger, § 9-7, 6. ledd annet og tredje punktum.

Skattedirektoratets vurdering

Giver

Gavesalget fra B med en samlet pris på 1 million er ikke å anse som et symbolsk vederlag. Samlingen anses realisert og B skal ha fradrag for tapet.

Ved beregningen av størrelsen på tapet, må det ses bort fra gaveelementet/underprisen på kr 4,4 mill. Fradraget begrenset til kr 2 mill. som er differansen mellom inngangsverdi på kr 7,4 mill. og markedsprisen på kr 5,4 mill.

Mottaker

Mottakernes trer i utgangspunktet inn i givers inngangsverdi på kr 7,4 mill. Inngangsverdien skal likevel reduseres med det tap B får fradrag for (2 mill.). Samlet inngangsverdi fastsettes derfor til kr 5,4 mill. Dette tilsvarer vederlaget barna mottar ved overdragelsen til AS X. Gevinst- og tap vil da være null.

Gitt de forutsetninger som er tatt, er det ikke grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring.