Andre tiltak

Aktive ordninger

Enklere for korona-rammede bedrifter å konkurrere om offentlige kontrakter

Nærings- og fiskeridepartementet har laget en egen veileder til avvisningsreglene i anskaffelsesregelverket om manglende betaling av skatter- og avgifter, herunder de som har fått innvilget betalingsutsettelse for innbetaling av skatter og avgifter. Anskaffelsesregelverket inneholder en fleksibilitet til å vurdere om en eventuell avvisning er forholdsmessig. Det kan legges vekt på om leverandørens likviditetsproblemer er midlertidige og oppstått som følge av koronasituasjonen.

Les mer på regjeringen.no 

Midlertidig økt fleksibilitet i boliglånsforskriften. Til 30.09.

Fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften er økt til 20 prosent. Dette kan ha betydning for næringsdrivende som har stilt boligen som sikkerhet for lån, se regjeringen.noFinansdepartementet har besluttet å avvikle den økte fleksibilitetskvoten fra 4. kvartal 2020

 • Tiltak fremmet og vedtatt: 23. mars 2020
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: 1. april til 30. september 2020 (Finansdepartementet har besluttet å videreføre de økte fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften ut tredje kvartal). 

Midlertidig fritak fra lønnsrapportering for utenlandske arbeidsgivere

Finansdepartementet har i forskrift gitt fritak fra rapporteringsplikten og plikten til å foreta forskuddstrekk for arbeidsgivere hjemmehørende i utlandet som har ansatte som utfører arbeid fra hjemmekontor i Norge i stedet for fra sitt faste arbeidssted i utlandet som følge av Covid-19-utbruddet. Fritaket er begrenset til arbeidsgivere som ikke har arbeidstakere som arbeider i Norge under ordinære omstendigheter.

 • Tiltak vedtatt: Forskrift fastsatt 25. juni 2020
 • Virkningstidspunkt: Fra 13. mars til 31. desember 2020.

Midlertidig lov om rekonstruksjon (for å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige bedrifter)

Stortinget har vedtatt midlertidig lov om rekonstruksjon, med endring av reglene for gjeldsforhandling, for å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige bedrifter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

Les mer om saken på revisorforeningen.no

Tilbudspris ved pliktig tilbud etter verdipapirhandelloven - tiltak for å lette oppkapitalisering og restrukturering av børsnoterte selskaper. Ut 2020.

Forslaget skal gi bedre mulighet for nødvendig oppkapitalisering og restrukturering av selskapene på Oslo Børs og på andre regulerte markeder.

 • Forslag fremmet: 27. mars 2020, Prop 68 L
 • Tiltak vedtatt: Behandlet i Finanskomiteen 31. mars 2020, Innst 2017 L. Vedtatt av Stortinget 3. april 2020. Sanksjonert 24. april 2020.
 • Midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud, fastsatt 20. mai 2020.
 • Ikrafttredelse: Straks.

Unntak fra enkelte saksbehandlingsregler i konkurranseloven. Til 31.10.

For å sikre Konkurransetilsynets mulighet til å prioritere hastesakene, foreslår departementet å bl.a. å forlenge fristene med femten virkedager i alle saker om fusjon.

 

Utløpte ordninger

Endringer i pakkereiseloven og styrking av reisegarantifondet. Til 14.06.

Midlertidig lovhjemmel til å forlenge fristen for tilbakebetaling av penger til kunden som må avbestille pga. ekstraordinære omstendigheter samt en ordning der arrangørene kan tilby kundene en tilgodelapp i stedet for å betale tilbake straks. Tilfører 100 mill. kroner til Reisegarantifondet.

 • Forslag fremmet: 27. mars 2020, Prop 68 L
 • Tiltak vedtatt: Lovendring behandlet i Finanskomiteen 31. mars 2020, Innst 2017 L. Vedtatt av Stortinget 3. april 2020. Sanksjonert 24. april 2020.
 • Forskrift fastsatt 24. april 2020
 • Ikrafttredelse: 24. april 2020. 
 • Styrking av reisegarantifondet ble vedtatt av Stortinget 31. mars 2020, Innst 216 S (2019-2020)